• İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDEN SGK GİRİŞ ÇIKIŞLARININ YAPILMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA HİZMETLERİN KESİNTİLİ SÜRDÜĞÜ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/20753
  2015/1104
  09.02.2015
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İşK. /14

   
   
  • İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDEN SGK GİRİŞ ÇIKIŞLARININ YAPILMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA HİZMETLERİN KESİNTİLİ SÜRDÜĞÜ ANLAMINA GELMEYECEĞİ
  ÖZETİ İşçinin aynı işverenin başka işyerlerinden kesinti olmaksızın giriş çıkış bildiriminin olması davacının çalışmasının kesintili olduğu anlamını taşımaz. Bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapılmış olma olasılığı, tanık beyanı ile birlikte değerlendirildiğinde daha yüksektir. Bu nedenle davalı Oyak Reault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ile davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin bu dönemi kapsayan hizmet alım sözleşmesi getirtilerek eğer bu dönem davalılar arasında hizmet alımı varsa, bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapıldığı, davacının çalışmasının, tanık tarafından da doğrulandığı üzere kesintisiz olduğu kabulü ile davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin sorumluluğunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

   
   
             
                 
  Dava Türü                           : Alacak

                  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
                  1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki  temyiz itirazlarının reddine,
                  2-Davacı, davalı işyerinde  vardiya amiri  olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatının  ödetilmesini istemiştir. 
                  Davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., davacının kendi işçisi olmadığı ve iş akdini kendilerinin feshetmediklerini; davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Ticaret  A.Ş, davacının iş akdinin asıl işverence hizmet alım sözleşmesinin feshedilmiş olması sebebiyle haklı nedenle sonlandırıldığını, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmişlerdir.
                  Mahkemece, iş akdinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedildiği gerekçesiyle davacının davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.
                  Davacının kıdeme esas alınacak hizmet süresinin tespiti konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
                  İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Kanunlarında düzenlenmiştir.
                  Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, iş sözleşmesinin sona erdiği her durumda talep hakkı doğmamaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi hükmüne göre, yürürlükte bırakılan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
                  1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde, önceki çalışma sonrasında ara verilen dönem on yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından kıdem tazminatı hesaplanması mümkün olmaz.
                  Davacının aynı işverene bağlı olarak farklı alt işverenler nezdindeki çalışmalarının da, işyeri devri kurallarına göre kıdem süresinin tespitinde birleştirilmesi yasa gereğidir,
                  Somut olayda, davacı davalı işyerinde 17.8.2005- 31.5.2013 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını bildirmiş, dinlenilen tanığı da çalışmasının kesintisiz olduğunu beyan etmiştir. Davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin de davacının çalışmasının kesintili olduğu yönünde bir iddiası yoktur. Ancak dosyaya sunulan raporda bilirkişi tarafından, davacının hizmet döküm cetveline göre, davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin yanında 17.8.2005-31.5.2013 tarihleri arası 7 yıl 9 ay 14 gün, OYAK Reault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Yanında 17.8.2005-17.6.2008, 2.12.2008- 31.5.2013 tarihleri arası 7 yıl 3 ay 29 gün çalıştığını belirtip hesaplamaları buna göre yapmıştır.
                  Hizmet döküm cetveline göre davacı 17.06.2008 tarihinde Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin 11104642 sicil nolu işyerinden ayrıldıktan sonra, 18.6.2008 günü yine Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin 1096530 sicil nolu işyerinden girişi 01.12.2008 tarihinde çıkışı bildirilmiş, 02.12.2008 tarihinde ise yeniden 11104642 sicil nolu işyerinden işe girişi bildirilmiştir. İşçinin aynı işverenin başka işyerlerinden kesinti olmaksızın giriş çıkış bildiriminin olması davacının çalışmasının kesintili olduğu anlamını taşımaz. Bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapılmış olma olasılığı, tanık beyanı ile birlikte değerlendirildiğinde daha yüksektir. Bu nedenle davalı Oyak Reault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ile davalı Real Hizmet Yönetim Temizlik ve Tic. A.Ş.'nin bu dönemi kapsayan hizmet alım sözleşmesi getirtilerek eğer bu dönem davalılar arasında hizmet alımı varsa, bu işlemin sadece kağıt üzerinde yapıldığı, davacının çalışmasının, tanık tarafından da doğrulandığı üzere kesintisiz olduğu kabulü ile davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin sorumluluğunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
                  3-Kabule göre de;  mahkemece davalı  Oyak Renault Otomobil Fabrikalarının kıdem tazminatından sorumlu olduğu miktar hüküm altına alınırken hata yapılmıştır.
                  Dosya kapsamına göre hesaplanan 4.553,80 TL kıdem tazminatının 3.717,94 TL'lik kısmından her iki davalının  müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu; 835,86 TL'lik kısmından ise (4.553,80 TL-3.717,94) davalılardan Real A.Ş. tek başına sorumlu olduğu belirlenmiş olmasına rağmen mahkemece  3.717,94 TL brüt kıdem tazminatının akdin feshi tarihi olan 31/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte 1.849,03 TL'sinden davalılardan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin, tamamından diğer davalının sorumlu olması kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olması da doğru olmamıştır.
                  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde  davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'ye yükletilmesine, 09.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ