• İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE ARALIKLI DÖNEMLER HALİNDE ÇALIŞMASI HALİNDE HER DÖNEM İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEREK SONA ERİP ERMEDİĞİNİN AYRI AYRI ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi                            
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2015/31426
  2019/ 3619
  14.02.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/25
  1475 S. İşK/14

   
     
  • İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE ARALIKLI DÖNEMLER HALİNDE ÇALIŞMASI HALİNDE HER DÖNEM İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEREK SONA ERİP ERMEDİĞİNİN AYRI AYRI ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ Somut uyuşmazlıkta, davacının aralıklı dönemler halinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, fesih bakımından her dönemin ayrı ayrı ele alınması gereklidir
  Davacının 12.03.2014-02.07.2014 tarihleri arasındaki son dönem çalışması yönünden, iş akdinin davacının gerçekleştirdiği hırsızlık eylemi nedeniyle işveren tarafından haklı nedenle sona erdirildiği dosyası içeriğiyle sabittir. Ancak davacı dava dilekçesinde son dönem çalışmasını dışlayarak istekte bulunmuştur. Bu nedenle davacının son dönem dışındaki çalışma dönemleri yönünden mahkemece iş sözleşmesinin hangi tarafça feshedildiği ve bu dönemler yönünden kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hak kazanıp kazanmadığı bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Yazılı gerekçe ile davanın reddine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.
   
   
               Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; davacının 2003 - 2011 yılları arasında davalı şirketin yurtdışı şantiyelerinde 5,50 USD saat ücreti ile çalıştığını, iş sözleşmesi davalı tarafından sona erdirilen davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının davalı işverenliğin yurtdışındaki projelerinde marangoz olarak 20.01.2006 - 22.08.2006, 12.10.2006 - 08.11.2006, 09.11.2006 - 22.02.2007, 14.03.2007 - 18.11.2007, 24.01.2008 - 02.10.2009 ve 12.03.2014-02.07.2014 tarihleri arasında çalıştığını, davacının çalışmasının proje bazlı ve dönemsel olması nedeni ile belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu, davacının iş akdinin hırsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, bu esaslara göre gerçekleşen hizmet ilişkisinden dolayı tazminat talep etmenin hukuken mümkün olmadığını, davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmadığını, maaş bordroları, cari hesap kartları, mesai şeritleri ile banka kayıtlarından da anlaşılacağı üzere davacının son saat ücretinin 5,56 USD olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davacının iş akdinin hırsızlık nedeni ile feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


  E) Gerekçe:
  Davacı hizmet akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia ederek 2003 - 2011 yılları arasındaki çalışması yönünden kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiş, davalı ise davacının iş sözleşmesinin hırsızlık nedeniyle haklı nedenle sona erdirildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının iş akdinin hırsızlık nedeni ile feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç hatalıdır.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının aralıklı dönemler halinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, fesih bakımından her dönemin ayrı ayrı ele alınması gereklidir.
  Davacının 12.03.2014-02.07.2014 tarihleri arasındaki son dönem çalışması yönünden, iş akdinin davacının gerçekleştirdiği hırsızlık eylemi nedeniyle işveren tarafından haklı nedenle sona erdirildiği dosyası içeriğiyle sabittir. Ancak davacı dava dilekçesinde son dönem çalışmasını dışlayarak istekte bulunmuştur. Bu nedenle davacının son dönem dışındaki çalışma dönemleri yönünden mahkemece iş sözleşmesinin hangi tarafça feshedildiği ve bu dönemler yönünden kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hak kazanıp kazanmadığı bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Yazılı gerekçe ile davanın reddine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 14/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ