• İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİNİN HESABI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14029
  2007/28533
  01.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİNİN HESABI
  • FESİH BİLDİRİMİN YAPILDIĞI GÜN ÜCRET TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ OLMASI
  • ÜCRETİN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLDUĞU
  • ALTI AYLIK KIDEM KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde 15.12.2005 tarihinde işe başladığı ve iş sözleşmesinin 14.06.2006 tarihinde feshedildiği, ancak fesih bildiriminin bu tarihte tebliğ edilemediği, tebliğ edilemediğine dair tutanak tutulduğu, fesih bildiriminin sonra tekrar yapıldığı davacıya işçilik haklarının bu tarihten sonra ödendiği ve bordroya göre davacıya Haziran 2006 ayı için 14 günlük ücret tahakkuku yapıldığı, bu kayda göre davacının 14.06.2006 tarihinde çalışmış olduğu anlaşılmaktadır. Davacının işe ilk girdiği 15.12.2005 tarihine göre, 14.06.2006 tarihinde çalıştığı kabul edildiğinde, 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Zira ücret fiilen çalışmanın karşılığıdır. Davacıya 14.06.2006 tarihi için ücret Ödendiğine göre, davacının bu tarihte çalıştığı tartışılmamalıdır
               


  DAVA               :  Davacı,      feshin   geçersizliğine   ve   işe   iadesine   karar verilmesini  istemiştir.

  Yerel mahkeme,    davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı    avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan ve sendikal nedenlerle feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve işe başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca belirlenmesini talep etmiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek, 15.12.2005 tarihinde işe giren ve iş sözleşmesi 14.06.2006 tarihinde feshedilen davacının işyerinde 6 aylık kıdeminin gerçekleşmediği, davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarından biri işçinin işyerinde 6 aylık kıdeme sahip olmasıdır.
  Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde 15.12.2005 tarihinde işe başladığı ve iş sözleşmesinin 14.06.2006 tarihinde feshedildiği, ancak fesih bildiriminin bu tarihte tebliğ edilemediği, tebliğ edilemediğine dair tutanak tutulduğu, fesih bildiriminin sonra tekrar yapıldığı davacıya işçilik haklarının bu tarihten sonra ödendiği ve bordroya göre davacıya Haziran 2006 ayı için 14 günlük ücret tahakkuku yapıldığı, bu kayda göre davacının 14.06.2006 tarihinde çalışmış olduğu anlaşılmaktadır. Davacının işe ilk girdiği 15.12.2005 tarihine göre, 14.06.2006 tarihinde çalıştığı kabul edildiğinde, 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Zira ücret fiilen çalışmanın karşılığıdır. Davacıya 14.06.2006 tarihi için ücret Ödendiğine göre, davacının bu tarihte çalıştığı tartışılmamalıdır. Mahkemece aksi düşünce ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  Davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlandığına göre, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı yönünde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca ispat yükü işverende olduğundan davalı işverenin delilleri, sendikal neden iddiası konusunda ispat yükü davacı işçide bulunduğundan işçinin delilleri değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,    1.10.2007gününde
  oybirliği ile karar verildi.                                        
   
   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ