• İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/2671
  2015/14580
  16.04.2015
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /26

   
     
  • İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ
  • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
  • MANEVİ TAZMİNAT
  •  
  •  
    ÖZETİ Dosya kapsamına göre "işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının" davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
   
       
               

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı avukatı temyiz etmiştir. E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosya kapsamına göre "işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının" davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ