• İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/ 18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/4449
  Karar No. 2012/6736
  Tarihi: 09.04.2012

  l İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDASI
  l ZARARDA İŞÇİNİN KUSURU BULUN-MADIĞININ İSPATININ İŞÇİYE AİT OLDUĞU

  ÖZETİ Davacının iş sözleşmesinin feshine dayanak kılınan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-ı maddesinde işçinin kendi isteği veya safsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya veya maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasının işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı veren hallerden olduğu belirtilmiştir. İşçinin iş görme edimini yerine getirirken özen borcuna aykırı davrandığı kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile işverene zarar verdiği hallerde zarara uğradığını ispat yükü işverene zararın oluşmasında kusuru bulunmadığını ispat yükü ise işçiye aittir.
  öncelikle davalı işverenden olay sebebiyle uğradığı zararı gösterir belgeler getirtilip dosya kapsamı alınmalı, bundan sonra iş güvenliği alanında uzman olanlar arasından seçilecek üç kişilik bilirkişi kuruluna inceleme yaptırtılarak iş güvenliği kurallarına göre olayın meydana gelmesinde kusur durumu, kusur oranlarıyla kusurun dağılımı duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalı, davacının kusurlu olduğunun belirlenmesi halinde kusur oranı ile zarar miktarı karşılaştırılarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-ı maddesinde yer alan fesih nedeninin oluşup oluşmadığı tespit edilmeli ve oluşacak sonuç uyarınca karar verilmelidir

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi T. Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin işverence yasaya aykırı olarak feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve işe başlatmama durumuna ilişkin haklarının belirlenmesine karar verilmesini istemiş mahkemece fesih sebebi yapılan olayda davacının kusurlu olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının iş sözleşmesi, iş güvenliğini dikkate almayıp işi kurallara uygun olarak yapmamasından dolayı zarara sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 2/g,h,ı fıkraları uyarınca feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre; davacının alt işveren olan davalının yüklenimindeki tahmil ve tahliye işinde vinç operatörü olarak çalıştığı, 11.05.2009 günü saat: 22.00 sıralarında yük gemisinin üç nolu ambarının boşaltılması sırasında kullandığı vincin kepçesini geminin ambar kenarına çarpması sonucu fuil oil tankının delindiği ve fuil oil'in ambar içine akarak bir miktar yükün kirlendiği, bu olay işverence haklı fesih sebebi yapılarak iş sözleşmesinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.
  Davacının iş sözleşmesinin feshine dayanak kılınan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-ı maddesinde işçinin kendi isteği veya safsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya veya maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasının işverene iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı veren hallerden olduğu belirtilmiştir. İşçinin iş görme edimini yerine getirirken özen borcuna aykırı davrandığı kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile işverene zarar verdiği hallerde zarara uğradığını ispat yükü işverene zararın oluşmasında kusuru bulunmadığını ispat yükü ise işçiye aittir.
  Mahkemece, alınıp hükme dayanak kılınan bilirkişi raporunda fesih sebebi yapılan olayda “asli görevi sadece yükü boşaltmak olan, boşaltma sonrası ambar duvarlarının temizliğinden sorumlu tutulamayacak olan, sorumlu olmadığı yasal olmayan bir işi ehil olmayan işaretçi ve amirinin talimatlarıyla yapmaya zorlanan vinç operatörü davacının kusurlu olmadığı” belirtilmiş ise de bilirkişi raporunda bildirilen bu sonuç tanık anlatımlarıyla çeliştiği gibi bilirkişinin iş güvenliği alanında uzman olup olmadığı da anlaşılamamaktadır. Bu nedenle bilirkişi raporu hükme dayanak kılınacak nitelikte bulunmamıştır.
  Somut olayda doğru sonuca varılabilmesi için ispat bakımından yukarıda belirtilen ilkeler dikkate alınarak öncelikle davalı işverenden olay sebebiyle uğradığı zararı gösterir belgeler getirtilip dosya kapsamı alınmalı, bundan sonra iş güvenliği alanında uzman olanlar arasından seçilecek üç kişilik bilirkişi kuruluna inceleme yaptırtılarak iş güvenliği kurallarına göre olayın meydana gelmesinde kusur durumu, kusur oranlarıyla kusurun dağılımı duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalı, davacının kusurlu olduğunun belirlenmesi halinde kusur oranı ile zarar miktarı karşılaştırılarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-ı maddesinde yer alan fesih nedeninin oluşup oluşmadığı tespit edilmeli ve oluşacak sonuç uyarınca karar verilmelidir.
  Mahkemece tüm bu yönler dikkate alınmadan yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak oluşturulan hüküm hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ