• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAMAMAININ TEK MİKTARLA TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,47,57

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/35040
  Karar No:        2007/9424
  Tarihi:              04.04.2007

  l İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAMAMAININ TEK MİKTARLA TALEP EDİLEMEYECEĞİ
  l HER LACAK İÇİN NE KADAR TALEP EDİLDİĞİNİN AÇIKLNAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ . Davacıda, dava dilekçesinde fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti isteklerinin tamamı için bir miktar göstermiştir. Mahkeme tarafından da davacıya her bir istek için ne kadar talep ettiği açıklattırılmadan istenen miktarın tümüne hükmedilmiştir. Her talep ayrı bir dava konusu olduğundan, her bir alacak için ne kadar talep edildiği davacıya açıklattırılarak, gerek görülmesi durumunda bilirkişi den bu konuda ek rapor da alınarak, istek konusu alacakları için ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş alması da ayrı bir bozma nedenidir.

  DAVA;                      Davacı,  kıdem ihbar  tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti hafta tatili ücreti,  genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine, karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı    avukatı tarafından temyiz edilmiş )olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen ve aleyhine hüküm kurulan gerçek kişi Kemal Timuçin ile davacı arasında işçi işveren ilişkisi almadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen hüküm altına alınan işçilik alacaklarından adı geçen     davalının      da      sorumlu      olacağı      şeklinde     karar     verilmesi      hatalıdır.
  3-Davacıda, dava dilekçesinde fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti isteklerinin tamamı için bir miktar göstermiştir. Mahkeme tarafından da davacıya her bir istek için ne kadar talep ettiği açıklattırılmadan istenen miktarın tümüne hükmedilmiştir. Her talep ayrı bir dava konusu olduğundan, her bir alacak için ne kadar talep edildiği davacıya açıklattırılarak, gerek görülmesi durumunda bilirkişi den bu konuda ek rapor da alınarak, istek konusu alacakları için ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş alması da ayrı bir bozma nedenidir
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin ılınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.4.2007 gününde oybirliğiyle karar /erildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ