• İŞÇİLİK ALACAKLARINA AKSİ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLECEĞİ


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/8644
   2019/20741
    25/11/2019
   
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/32

   
     
  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA AKSİ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLECEĞİ
  • BRÜT OLARAK KARAR ALTINA ALINAN ALACAKLARDAN YASAL KESİNTİLERİN İNFAZDA GÖZETİLMESİ KAYDIYLA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ İşçilik alacakları aksi talep edilmediği sürece kural olarak brütten hesaplanıp brütten hüküm altına alınmalıdır. Bunun amacı devletin vergi ve SSK primi kaybını önlemektir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları yönünden ıslah dilekçesiyle brüt rakamlara hükmedilmesini talep etmiştir. Buna göre yasal kesintiler infazda gözetilmek kaydıyla brüt rakamlara hükmedilmesi gerekirken, talep dışına çıkılarak net rakamlara hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
   
   
             

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  YARGITAY KARARI

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının 21/07/2008-03/10/2013 tarihleri arasında davalı işverenlikte "sertifikalı, silahlı, özel güvenlikçi" olarak çalıştığını, müvekkilinin ücreti asgari ücretten fazla olmasına rağmen SGK primlerinin asgari ücret baz alınarak yatırıldığını, çalıştığı süre boyunca haberi olmaksızın defalarca SGK kayıtlarında işe giriş çıkış işlemi yapıldığını, prim gün sayılarının eksik ödendiğini, fazla çalışma alacaklarının ödenmediğini, görevli olduğu iş dışında başka işlerde çalıştırıldığını, ücretlerinin düzenli ödenmediğini, iş akdine haksız ve nedensiz olarak son verildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve fazla mesai ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı ... vekili, davacı ile müvekkili şirket arasında hizmet akdinin bulunmadığını, davacının müvekkil firmanın Özel Güvenlik Yasası kapsamında aldığı güvenlik hizmeti sebebiyle şirkette güvenlik görevlisi olarak belirli sürelerde çalıştığını, müvekkil şirket diğer davalı şirketten güvenlik hizmeti satın aldığından davacıyla müvekkil arasında herhangi bir hizmet akdinin olmasının hukuken de mümkün olmadığını, diğer davalı ile müvekkil şirket arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, davanın müvekkil şirket yönünden husumet yokluğu sebebiyle reddinin gerektiğini, davacının müvekkil şirkette hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, tüm taleplerin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ... 2000 Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili, davacının iş akdinin görev alanı ve saatinde uyumak suretiyle işverenin emniyetini suistimal etmesi, şirket bölge müdürünü arayarak sinkaflı küfür etmesi, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket etmesi nedenleriyle işverence tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedildiğini, feshin işçinin ağır kusuru sebebiyle gerçekleştiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İşçilik alacakları aksi talep edilmediği sürece kural olarak brütten hesaplanıp brütten hüküm altına alınmalıdır. Bunun amacı devletin vergi ve SSK primi kaybını önlemektir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacı fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları yönünden ıslah dilekçesiyle brüt rakamlara hükmedilmesini talep etmiştir. Buna göre yasal kesintiler infazda gözetilmek kaydıyla brüt rakamlara hükmedilmesi gerekirken, talep dışına çıkılarak net rakamlara hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  Bozma sonucuna göre yargılama gideri, vekalet ücreti ve harcın değişeceği gözden kaçırılmamalıdır.
  Ayrıca karar gerekçesinde karineye dayalı makul indirimin (taktiri indirim) davalılar lehine taktir edilen vekalet ücreti hesabında dikkate alındığı belirtildiği halde dikkate alınmamıştır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 25/11/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ