• İŞÇİLİK ALACAKLARI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,46,47
  818 S.BK/126

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/33357
  Karar No. 2008/34106
  Tarihi: 18.12.2008
                                                              
  l İŞÇİLİK ALACAKLARI
  l ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN BEŞ YIL OLMASI
  l ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN HAKKIN DOĞDUĞU TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

  ÖZETİ: Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Hafta tatili ve bayram tatili alacakları bu tür alacaklardandır. Zamanaşımının başlangıç tarihi, hak edildikleri yani doğdukları tarihtir. Bu nedenle ıslahla talep edilen hafta tatili ve bayram tatili alacaklarından, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan kısım zamanaşımına uğramıştır.

  DAVA: Davacı,  kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram günleri ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Betin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı işveren 14.5.2007 tarihli dilekçesi ile davacının ıslah talebi sonrası süresinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Mahkemece davalının zamanaşımı defi dikkate alınmadan dava konusu hafta tatili ve bayram tatili alacakları hüküm altına alınmıştır.
  Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Hafta tatili ve bayram tatili alacakları bu tür alacaklardandır. Zamanaşımının başlangıç tarihi, hak edildikleri yani doğdukları tarihtir. Bu nedenle ıslahla talep edilen hafta tatili ve bayram tatili alacaklarından, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan kısım zamanaşımına uğramıştır. Mahkemece yapılacak iş; ıslahla talep edilen ve zamanaşımına uğramayan hafta tatili ve bayram tatiline ilişkin ücret alacağı gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak belirlenmeli ve oluşacak sonuç doğrultusunda hafta tatili ve bayram tatili ücret alacakları hakkında bir karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ