• İŞÇİLERİN RESMİ KAYITLARDA BAŞKA BİR İŞYERİNDE GÖSTERİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

   
  Esas No. 2010/26357
  Karar No. 2010/22430
  Tarihi: 08.07.2010                     
   
  l İŞÇİLERİN RESMİ KAYITLARDA BAŞKA BİR İŞYERİNDE GÖSTERİLMESİ
  l FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSUNA DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ Çalışma hayatında fiili durumun aksine resmi kayıtlarda işçilerin başka işyerinde çalıştığı gösterilebilmektedir. Buna göre fiili çalışma olgusuna değer verilerek davanın doğru hasma karşı açıldığının kabulü gerekir. Netice de davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde husumetten reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai alacağının, ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği husumetten reddine karar vermiştir.
   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi; iş sözleşmesini haklı nedenle fesih ettiğini belirterek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı; davacının iş yerlerinde çalışmadığını savunarak husumet itirazında bulunmuştur.
  Mahkemece; davacının çalıştığını iddia ettiği ve hizmet döküm cetvelinde de geçen 95194.35 işyeri sicil nolu işyerinin davalı şirkete ait olmadığı, dava dışı Ege Tek Kauçuk San. ve Tic. A.Ş ne ait olduğu, davalı şirket ile Ege Tek Kauçuk San. ve Tic. A.Ş nin ortakları aynı kişiler ise de; her iki şirket farklı tüzel kişiliğe sahip oldukları gerekçesi ile husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacı fiilen davalı şirkette çalışmasına rağmen resmi kayıtlarda dava dışı şirketin işçisi olarak gösterilmiştir. Davalı şirket ile dava dışı şirket arasında ortaklık yapısı bakımından benzerlik bulunmaktadır. Çalışma hayatında fiili durumun aksine resmi kayıtlarda işçilerin başka işyerinde çalıştığı gösterilebilmektedir. Buna göre fiili çalışma olgusuna değer verilerek davanın doğru hasma karşı açıldığının kabulü gerekir. Netice de davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde husumetten reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.7.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ