• İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENETLER

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/20704
  2015/23934
  02.09.2015
  İlgili Kanun / Madde

  5521 S. İşMK. /1


   
     
  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENETLER
  • İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN BOŞ SENETLERİN İPTALİ DAVASINDA İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI
   
  ÖZETİ   davacı, davalı işveren Mesut Yılmaz'ın, işyerinde çalışan diğer işçilerden işe girerken aldığı boş senetleri davalı Oğuz Peşkirsoy adına doldurularak icra takipleri  yaptığını savunmuş  ve  birkısım icra takip dosyalarının numaraları sunmuştur. Bu durumda mahkemece sözkonusu icra takip dosyaları getirtilerek, anılan dosyaların  borçluları ile davalı Mesut Yılmaz arasında işçi işveren ilişkisi bulunup bulunmadığı, icra takiplerine itiraz edilip edilmediği, itiraz edilmişse sebepleri araştırılmalıdır. Yine delil olarak dosyaya ibraz edilen  ve ses kaydına ilişkin olduğu belirtilen CD'nin bilirkişi aracılığı ile dökümü yaptırılmalıdır. Ardından dinlenen  şahit  anlatımları  tüm dosya  içeriği ile birlikte  değerlendirmeye tabi tutularak işyerinde, işe girerken boş senet alınması yönünde bir uygulama olup olmadığı ve somut olayda  icra takibine dayanak senedin davacıdan işe girerken alınan senet olup olmadığı hususu  tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır. İşyerinde bu tür bir uygulama bulunduğu ve icra takibine dayanak senedin, davacıdan bu yöntemle  alındığı kanaati oluşması durumunda, uyuşmazlığın iş ilişkisinden kaynaklandığı ve davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü ile işin esasına girilmelidir. Aksi durumda şimdiki gibi görevsizlik kararı verilmelidir.  Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

                 
   
       
               

                 
  DAVA   : Davacı, borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, görevsizlik kararı vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
      Davacı, davalılardan Mesut Yılmaz'a ait Yılmaz Aliminyum isimli işyerinde, 2012 yılı Ağustos ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar çalıştığını, işe girerken tarih, miktar ve alacaklı kısmı boş bırakılarak alınan senedin, işten ayrıldıktan sonra alacaklısı diğer davalı Oğuz Peşkirsoy gösterilerek doldurulduğunu ve hakkında icra takibi yapıldığını belirtmiş, senet dolayısı ile borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir.
                       Davalı Oğuz Peşkirsoy vekili, müvekkilinin diğer davalıya ait  işyerinde çalıştığını ve uzun süre önce ayrıldığını, çalıştıkları dönemde davacının kendisinden 5.000,00 TL borç aldığını ve bunun karşılığında aldığı senedi, borcun ödenmemesi üzerine  takibe koyduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
                 Davalı Mesut Yılmaz vekili, davacının kendisine ait işyerinde çalışarak ayrıldığını, çalıştığı dönemde diğer davalı Oğuz Peşkirsoy'dan borç aldığını ve ödemediğini, dava konusunun müvekkili ile ilgisi bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
                     Mahkemece, davaya konu bononun işveren ile bağlantısı bulunmadığı belirtilerek Asliye Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
  Karar süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.
             Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
                      Dosya içeriğine göre davacı, davalılardan Mesut Yılmaz'a ait Yılmaz Aliminyum isimli işyerinde işçi olarak çalıştığını,   işe girerken tarih, miktar ve alacaklı kısmı boş bırakılarak imzalatılan senedin, işten ayrılmasından sonra, aynı işyerinde çalışan diğer davalı Oğuz Peşkirsoy alacaklı gösterilerek doldurulduğunu ve icra takibi yapıldığını belirterek, anılan senet dolayısı ile borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Mahkemece, icra takibine dayanak olan bononun işveren ile bağlantısı bulunmadığı gerekçesi ile Asliye Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
               Ancak davacı, davalı işveren Mesut Yılmaz'ın, işyerinde çalışan diğer işçilerden işe girerken aldığı boş senetleri davalı Oğuz Peşkirsoy adına doldurularak icra takipleri  yaptığını savunmuş  ve  birkısım icra takip dosyalarının numaraları sunmuştur. Bu durumda mahkemece sözkonusu icra takip dosyaları getirtilerek, anılan dosyaların  borçluları ile davalı Mesut Yılmaz arasında işçi işveren ilişkisi bulunup bulunmadığı, icra takiplerine itiraz edilip edilmediği, itiraz edilmişse sebepleri araştırılmalıdır. Yine delil olarak dosyaya ibraz edilen  ve ses kaydına ilişkin olduğu belirtilen CD'nin bilirkişi aracılığı ile dökümü yaptırılmalıdır. Ardından dinlenen  şahit  anlatımları  tüm dosya  içeriği ile birlikte  değerlendirmeye tabi tutularak işyerinde, işe girerken boş senet alınması yönünde bir uygulama olup olmadığı ve somut olayda  icra takibine dayanak senedin davacıdan işe girerken alınan senet olup olmadığı hususu  tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır. İşyerinde bu tür bir uygulama bulunduğu ve icra takibine dayanak senedin, davacıdan bu yöntemle  alındığı kanaati oluşması durumunda, uyuşmazlığın iş ilişkisinden kaynaklandığı ve davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü ile işin esasına girilmelidir. Aksi durumda şimdiki gibi görevsizlik kararı verilmelidir.  Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.09.2015 günü oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ