• İŞÇİ TEMİNİ YAPAN FİRMAYA İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/28763
  Karar No. 2010/28314
  Tarihi: 08.10.2010                     
   
  l İŞÇİ TEMİNİ YAPAN FİRMAYA İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI
  l TEMSİLDE YANILMA
  l DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMEMİŞ SAYILACAĞI

  ÖZETİ Davalı Adecco şirketinin Loreal Türkiye şirketi ile yaptığı hizmet teminine ilişkin sözleşme geçerli değildir. Davacı eylemli olarak Loreal Türkiye işyerinde çalıştığına göre asıl işveren Loreal'dir. Burada temsilde yanılma durumu vardır. Hatalı olarak Adecco firmasına davanın yöneltilmesi davacının süreyi kaçırdığı sonucunu doğurmaz. Loreal Türkiye firmasına karşı davaya devam edilerek elde edilecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalılardan Adecco Hizmet Danışmanlık AŞ aleyhine açtığı işe iade davasında iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini iddia ederek işe iade isteğinde bulunmuştur.
  Davalı Adecco firmasının özel istihdam bürosu niteliğinde aracı bir kurum olduğunu Loreal Türkiye Kozmetik San Tic Aş ile yaptıkları anlaşma uyarınca davacının istihdam edildiğini, davacı ile aralarında iş sözleşmesi olmadığını, fesihte asıl işverenin iradesinin geçerli olduğunu savunmuştur.
  Mahkemece Adecco firmasının davacının gerçek işvereni olmadığı, Loreal şirketinin çalıştırdığı işçilerin ücret bordolarını, sigortalarını düzenleyen aracı bir şirket olduğu bu nedenle işe iade davasının yerinde olmadığı; davacı vekili dava sürerken diğer şirketi davalı olarak göstermiş ise de; dava süresinin geçtiğini hem de davaya dâhil yoluyla işe iade talebinde bulunulamayacağı için davanın yerinde olmadığını gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık davanın süresinde açılıp açılmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Davalı Adecco şirketinin Loreal Türkiye şirketi ile yaptığı hizmet teminine ilişkin sözleşme geçerli değildir. Davacı eylemli olarak Loreal Türkiye işyerinde çalıştığına göre asıl işveren Loreal'dir. Burada temsilde yanılma durumu vardır. Hatalı olarak Adecco firmasına davanın yöneltilmesi davacının süreyi kaçırdığı sonucunu doğurmaz. Loreal Türkiye firmasına karşı davaya devam edilerek elde edilecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ