• İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,7,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/32431
  Karar No: 2006/33405
  Tarihi:      18.12.2006

  l İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ
  l İŞÇİLERİN ASIL İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASI
  l ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI
  l İŞÇİLERİN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLMALARI NEDENİYLE TAŞERON OLARAK GÖSTERİLEN DAVALI AÇISINDAN HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİNİN GEREKMESİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Davalılar arasında yapılan  sözleşmede,  sözleşmenin  konusu…  "adresindeki fabrikasında üretim konusu olan kumaş boyama, terbiye, tekstil işleri ve bununla ilgili diğer işlerde çalıştırılmak üzere işçi teminidir." şeklinde belirtilmiş, sözleşme bedeli ise işçi sayısı ve ücretine göre kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmüne göre davalılar arasında sözleşmenin hizmet alımı değil, işçi temini amacı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Temin edilen işçilerin asli işlerde çalıştırıldığı da yine dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mevcut olgulara göre, davalılar arasında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2.maddesi anlamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Davacının başlangıçtan itibaren davalı Altoteks A.Ş.nin işçisi olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle, taşeron olarak gösterilen davalı şirket hakkındaki dava husumet yönünden reddedilmeli, diğer davalı hakkında açılan dava ise esastan kabul edilmelidir.
  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı Torunlar Elektrik İnş. Temizlik Hizm.Tic.Ltd.Şti. tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçinin işe iade istemi ile açtığı davanın mahkemece kabulüne ilişkin karar davalılarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizce "...Mahkemece davalılar arasında ne tür bir ilişki bulunduğu araştırılmadığı gibi, işe iade ile işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti konusunda hangi davalı hakkında hüküm kurulduğu da belirtilmeden karar verilmiştir. Davalılar arasında 4857 sayılı İş Kanunun 2.maddesine uygun asıl işveren- altı işveren ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır...." gerekçesi ile bozulmuştur.
  Mahkemece bozmaya ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu sonucuna varılarak hüküm kurulmuştur.
  Davalılar arasında yapılan  sözleşmede,  sözleşmenin  konusu  "adresindeki fabrikasında üretim konusu olan kumaş boyama, terbiye, tekstil işleri ve bununla ilgili diğer işlerde çalıştırılmak üzere işçi teminidir." şeklinde belirtilmiş, sözleşme bedeli ise işçi sayısı ve ücretine göre kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmüne göre davalılar arasında sözleşmenin hizmet alımı değil, işçi temini amacı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Temin edilen işçilerin asli işlerde çalıştırıldığı da yine dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mevcut olgulara göre, davalılar arasında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2.maddesi anlamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Davacının başlangıçtan itibaren davalı Altoteks A.Ş.nin işçisi olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle, taşeron olarak gösterilen davalı şirket hakkındaki dava husumet yönünden reddedilmeli, diğer davalı hakkında açılan dava ise esastan kabul edilmelidir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3 fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle,
  1-) Çorlu İş Mahkemesinin 31.8.2006 gün ve 249-218 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davalı Torunlar Elektrik İnş.Temizlik Hizm.Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine,
  3-) Davalı Altoteks San.ve Tic. A.Ş. hakkında açılan davanın kabulü ile;
  1. İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  2. Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 6 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  c) Davacının işe iade için  işverene  süresi  içinde başvurması  halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  4-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  5-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450.YTL vekalet ücretinin davalı Altoteks A.Ş.den alınıp davacıya verilmesine, davalı Torunlar Elektrik İnş.Temizlik Hizm.Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın husumet yönünden reddi nedeni ile 450. YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak anılan davalıya verilmesine,
  6-) Davacı tarafından yapılan (210.00) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalı Torunlar Ltd. Şti. tarafından yapılan ( 20.00 ) YTL yargılama giderinin davacıdan alınmasına,
  7-) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 18.12.2006 tarihinde karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ