• İŞÇİ ALIP ÇIKARTMANIN İDARENİN ONAYI İLE YAPILMASININ ŞARTNAMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ İHALE SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2016/19803
  Karar No. 2018/11613
  Tarihi: 24.05.2018

  l İŞÇİ ALIP ÇIKARTMANIN İDARENİN ONAYI İLE YAPILMASININ ŞARTNAMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ İHALE SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ
  l İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİNİN BULUNDUĞU DURUMLARDA İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İDARENİN İŞÇİSİ SAYILACAĞI

  ÖZETİ: Davacının son alt işveren dışında daha önce çalıştığı alt işverenler ile davalı Kurum arasındaki ihale sözleşmelerine ek teknik şartnamelerde işçi alımı ve çıkarımının idarenin talebi ve onayı ile yapılacağının düzenlendiği, buna göre ihale sözleşmelerinin işçi teminine yönelik olduğunun anlaşıldığı davacının baştan itibaren davalı asıl işveren işçisi olduğunun kabulüyle davacının alacak talepleri değerlendirilip karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi bozma nedenidir.

  DAVA:   Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 2007 yılından itibaren davalı Saski bünyesinde klorlama işçisi, Sapanca gölünde tekne kaptanı, havza koruma ekibi görevlisi olarak çalışmasına rağmen muvazaalı olarak en son davalı şirket nezdinde gösterildiğini, müvekkilinin yapmış olduğu işin davalı SASKİ'nin asıl işleri arasında bulunduğunu, muvazaalı alt işveren ilişkisi nedeniyle davacının davalı SASKİ'de denk kıdeme sahip bir işçinin ücreti esas alınarak fark ücret alacağı, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ve hafta tatili ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı Saski vekili, müvekkili idare ile davacı arasında düzenlenmiş bir iş sözleşmesinin bulunmadığını, zaman aşımı definde bulunarak müvekkili idarenin yapmış olduğu hizmet alım ihalesini kazanan şirketlerin asıl işveren konumunda olduklarını, davacının ücretlerinin kendisine eksiksiz ödendiğini belirterek açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı şirket vekili, zaman aşımı definde bulunarak, müvekkili şirket ile diğer davalı idare arasındaki ilişkinin asıl işveren - alt işveren ilişkisine dayandığını belirterek açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davalı idare tarafından yapılan ihale sonucunda su ve kanal işlerinin bakım onarım temizlik vs. işlerinin değişik şirketlere yaptırmasının mümkün olduğu, ihale kapsamında işverenler nezdinde çalışan işçilerin uzun yıllar alt işverenler nezdinde çalışmalarının muvazaanın göstergesi olmadığı, işçilerin özlük işlemlerinin doğrudan davalı SASKİ tarafından düzenlenmediği, kaldı ki özlük işlemlerinin işin düzenli ve sağlıklı yürütümü bakımından ihale alan işverenler nezdinde koordineli olarak yürütülmesinin hizmet sunumunun gereği olduğu, ayrıca işyerinde bir kısım işlerin kadrolu çalışanlarla birlikte yürütülmesinin 5393 sayılı Kanun’un 67. Maddesi gereği mümkün olduğu bu nedenle davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayanmadığı geçerli bir asıl işveren alt işveren ilişkisi söz konusu olduğu, ayrıca emsal nitelikte Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/30-412 E-K sayılı davacının alt işverene iade edilmesine ilişkin kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 21/01/2016 Tarih, 2015/36432 Esas, 2016/1562 Karar sayılı ilamı ile davacının alt işveren şirket nezdinde işe iadesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek işe iadenin mali sonuçlarından hangi davalıların sorumlu olduğunun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle davalı şirket nezdinde iadesine ödenmesi gereken tazminat ve ücret alacaklarından davalıların birlikte sorumlu olması şeklinde karar verildiği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Mahkemece yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddine karar verilmişse de, gerekçede yer verilen Dairemiz ilamında o dosya davacısı temyizinin bulunmadığının görüldüğü bu nedenle bu dosyaya emsal olamayacağı, ayrıca emsal Dairemizin 26/02/2018 Gün, 2017/25964 Esas, 2018/4014 Karar sayılı onama ilamına konu dosyada davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu kabul edilerek o dosya davacısının davalı Kurum nezdinde işe iadesine karar verilmiştir. Kaldı ki aynı gün temyiz incelemesi yapılan davacı Ramazan Yılmaz’ın işe iade davasında da davacının davalı asıl işveren nezdinde işe iadesine karar verildiği ve kararın Dairemizce onandığı anlaşılmaktadır.
  Davacının son alt işveren dışında daha önce çalıştığı alt işverenler ile davalı Kurum arasındaki ihale sözleşmelerine ek teknik şartnamelerde işçi alımı ve çıkarımının idarenin talebi ve onayı ile yapılacağının düzenlendiği, buna göre ihale sözleşmelerinin işçi teminine yönelik olduğunun anlaşıldığı davacının baştan itibaren davalı asıl işveren işçisi olduğunun kabulüyle davacının alacak talepleri değerlendirilip karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi bozma nedenidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine   24/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ