• İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT TUTARLAR ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKMESİ

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/8003 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/18292 4857 S. İşK/32
  Tarihi: 16/10/2019 1475 S. İşK/14


   
   
  • İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT TUTARLAR ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKMESİ
  ÖZETİ    Davacı  işçi  kıdem tazminatı  ve  bir  kısım işçilik  alacağı  isteminde  bulunmuş  ,bilirkişi  raporunda

  hesaplanan işçilik alacaklarının brüt tutarı üzerinden davasını ıslah etmiş ve bu miktarlar yönünden

  hüküm kurulmasını talep etmiştir. Mahkemece, hesaplanan net tutar üzerinden işçilik alacaklarına

  hükmedilmiştir.

  Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, kural olarak işçilik alacakları hesaplanan brüt tutar üzerinden

  hüküm altına alınmalıdır. Ancak davacının isteği net tutar üzerinden ise talep aşılamayacağından, net

  tutara göre hüküm kurulmalıdır. Davacı tarafça işçilik alacaklarına açıkça brüt tutar üzerinden karar

  verilmesi talep edildiği halde net tutar üzerinden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir   
   


  "

   

   

  Taraflar  arasında  görülen  dava  sonucunda  verilen  kararın,  temyizen  incelenmesi  davacı  vekili

  tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

   


  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili ; müvekkilinin davalı iş yerinde 15/11/2007 - 02/01/2012 tarihleri arasında yük taşıma

  işçisi ve tezgahtar olarak çalıştığını, müvekkilinin yaptığı işten dolayı bel fıtığına yakalandığını, bu

  rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü, müvekkilinin yaptığı işin hastalığını ilerletmesi sebebi ile 4857

  sayılı yasanın 24/1-a maddesi gereğince iş akdini haklı nedenle fesih ettiğini iddia ederek müvekkilinin

  ödenmeyen kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil ve bayram alacağının tahsilini talep etmiştir. 

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili ; davacının son brüt maaşının 1.152,56 TL olduğunu, zaman aşımı itirazında bulunduklarını

  davacının istifa ettiğini bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanamadığını, davacının fazla mesai

  alacağının olmadığını, yine davacının resmi tatil ve bayram alacağının olmadığını, davacının ikramiye ve

  yakacak yardımlarının 2009 senesine kadar ödendiğini daha sonra maaşa yansıtıldığını savunarak

  davanın reddini talep etmiştir. 

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir

  D) Temyiz:

  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

  E) Gerekçe:

  Davacı  işçi  kıdem tazminatı  ve  bir  kısım işçilik  alacağı  isteminde  bulunmuş  ,bilirkişi  raporunda

  hesaplanan işçilik alacaklarının brüt tutarı üzerinden davasını ıslah etmiş ve bu miktarlar yönünden

  hüküm kurulmasını talep etmiştir. Mahkemece, hesaplanan net tutar üzerinden işçilik alacaklarına

  hükmedilmiştir.

  Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, kural olarak işçilik alacakları hesaplanan brüt tutar üzerinden

  hüküm altına alınmalıdır. Ancak davacının isteği net tutar üzerinden ise talep aşılamayacağından, net

  tutara göre hüküm kurulmalıdır.Davacı tarafça işçilik alacaklarına açıkça brüt tutar üzerinden karar

  verilmesi talep edildiği halde net tutar üzerinden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  F) SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgiliye iadesine,16/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ