• İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ İFASINDA BORÇLAR YASASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/54321
  2014/4265
  12.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32
     
  • İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ İFASINDA BORÇLAR YASASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI
  • KISMİ ÖDEMEDE ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARIN MAHSUBUNUN GEREKMESİ
  • TAKSİTLE ÖDEME KONUSUNDA İŞÇİNİN YAPTIĞI ANLAŞMANIN FAİZ TALEBİNDEN VAZ GEÇTİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ 
  • İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ ÖDEMEDE MUACELLİYET SIRASINA GÖRE MAHSUP EDİLECEĞİ
   
  ÖZETİ. İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen genel hükümleri kapsamında sorun çözümlenmektedir. İşçinin işverenden bir alacağının, örneğin sadece kıdem tazminatı alacağının bulunduğu durumlarda, kısmi ödeme nedeniyle mahsup işlemi Borçlar Kanununun 84 üncü maddesi çerçevesinde yapılacaktır. Dairemiz uygulamasına göre, temerrüde düşmüş olan işverenin yaptığı kısmi ödeme işçinin bu hususta beyanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmelidir.
  Borcun taksitle ödenmesi konusunda yapılan anlaşma aksi öngörülmemişse, kural olarak, işçinin faiz talebinden vazgeçtiğini kapsar. Ancak, bu sonuç işverenin taksit anlaşmasına uygun hareket etmesine bağlıdır. İşverenin taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde, işçinin faizle ilgili feragati geçersiz hale gelir ve sadece ödenmeyen taksit için değil, tüm alacak için faiz talep hakkı doğacaktır. Bu durumda ödenmiş olan önceki taksitlerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubu gerekecektir. Kuşkusuz taksit sözleşmesinin işçinin serbest iradesi ile meydana gelmesi gerekir.
  . 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş hukuku mevzuatımızda Basın İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç, ücretin peşin ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle ücret, çalışılan ayı takip eden aybaşında muaccel hale gelmektedir. Fazla mesai, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin muacceliyet tarihleri normal aylık ücret gibidir. İşçinin ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti sözleşmenin feshi ile muaccel hale gelir.
  1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 4857 sayılı İş Kanunun 120 nci maddesi uyarınca, işveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Yukarıda belirtilen diğer tazminat ve alacaklar bakımından ise, tarafların sözleşme ile kararlaştırdıkları ödeme zamanı ya da işçi tarafından gönderilecek ihtarnamede belirtilen ödeme günü itibariyle işverenin temerrüdü gerçekleşir.
              Buna göre örneğin, 5.000 TL ihbar tazminatı, 7.500 TL kıdem tazminatı, 2.500 TL ücret, 2.000 TL fazla mesai ve 500 TL yıllık izin ücreti alacağı olmak üzere takibe konu yapılmamış toplam 17.500 TL alacağı olan bir işçiye işveren tarafından yapılacak 15.000 TL lik bir kısmi ödeme, öncelikle muaccel olan normal aylık ücret ve fazla mesai alacağına ilişkin borçlarına mahsup edilmelidir. Kalan miktar ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti borcuna mahsup edilecektir. Anılan borçların muacceliyet tarihleri aynı olduğundan, temerrüt tarihi önce gerçekleşmiş olan borca yani kıdem tazminatına mahsup edilecektir. Kalan 3.000 TL’lik ödemenin, ihbar ve izin ücreti borcuna mahsubu anılan borçların muacceliyet ve temerrüt tarihlerinin aynı olması nedeni ile miktarları ile orantılı olarak yapılacaktır.

   
   
               

  DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Kılınç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
  A)Davacı isteminin özeti:
            Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 12.08.2002 tarihinden itibaren uluslararası nakliye tır şoförü olarak çalıştığını, iş akdinin 22.12.2006 tarihinde işverenlikçe feshedildiğini, son ücretinin 550 TL Net + aylık 1.500 TL yol harcırahı olmak üzere       2.050 TL olduğunu, sözlü ve usule aykırı fesih bildirimi üzerine şirket yetkililerince davacıya imzalaması için istifa dilekçesi sunduklarını, imzalamaması halinde hiçbir ödeme yapılmayacağını, imzalaması halinde ise tazminatının ödeneceğinin söylendiğini, davacının içinde bulunduğu maddi sıkıntının etkisi ile istifa dilekçesini imzaladığını, daha sonra şirket yetkililerince hak ettiğin budur denilerek 1.600 TL ödeme yapıldığını, bu ödemenin neye dair olduğunun belirtilmediğini iddia ederek şimdilik kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B)Davalı cevabının özeti:
             Davalı vekili, zamanaşımı savunmasında bulunarak, davacının istifa etmek suretiyle iş akdini sona erdirdiğini, davacının 13.12.2006 tarihinde istifa ederek işyerinden ayrıldığını, istifa talebinin işverence kabul gördüğünü ve fesih tarihine kadar geçen hizmetleri gözetilerek bir ödeme yapıldığını, anılan ödemenin kıdem tazminatı olmadığını, üç sene sonra dava açmış olmasının kötü niyetli olduğunu gösterdiğini, kabul anlamına gelmemek üzere tazminat hesabında arızi nitelikteki ödemelerin dikkate alınamayacağını, davacının asgari ücretle çalıştığını, her sefer öncesi şoförlere yol harcırahı ödendiğini, sefer dönüşü şoförlerden iş için yapılan harcamalar bu avanstan düşülerek hesapların kapatıldığını, harcırahın ücret niteliğinde olmadığını, davacının fazla çalışmasının olmadığını, yıllık izin, hafta tatili, genel tatil alacağı bulunmadığını, iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunmuştur.
  C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti.
               Mahkemece, davacının 13/08/2002 tarihinde davalı şirkette tır şoförü olarak çalışmaya başladığı, işverenlikçe herhangi iş akdi feshine ilişkin belge sunulmadığı, ancak istifa suretiyle işten ayrıldığı, davacının istifayı kabul etmekle birlikte tazminatları ödeneceği vaadi ile istifa dilekçesinin alındığını, işsiz kaldığı için paraya ihtiyacından dolayı dayatılan istifa dilekçesini imzaladığını, karşılığında 1.600,00 TL ödendiğini savunduğundan, Yargıtay içtihatlarına göre istifa eden işçinin gerçek iradesinin araştırılması gerektiğinden, davacının kıdemi, yaptığı iş dikkate alındığında tazminatlarını almadan işten ayrılmayı kabul edeceğinin hayatın olağan akışına uygun olamayacağı, işsiz kalan davacının 1.600,00 TL ödeme karşılığında bu dilekçeyi verdiği, istifa dilekçesinin gerçek iradeyi yansıtmadığı, davacı tanıklarının beyanlarına göre de işten çıkarıldığı belirtildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatını hak edecek şekilde iş akdinin feshi yapıldığının kabulünün gerektiği, bilirkişinin hesapladığı miktar kıdem ve ihbar tazminatının davacıya verilmesinin gerektiği, yapılan 1.600,00TL ödemenin neyin karşılığında olduğu belirlenemediğinden mahsup edilemeyeceği,  bilirkişinin hesapladığı miktar izin ücretinin parasal karşılığının ödendiği ya da kullandırıldığında ispat yükü üzerinde olan davalı işveren tarafından davacının imzasını taşıyan ücretli izin defteri veya eş değer belge ile ispatlanmadığından bilirkişinin hesapladığı miktar izin ücretinin davacıya verilmesinin gerektiği, davacının bilirkişinin ek raporunda ayrıntılı açıklanıp hesaplandığı şekilde bayram ve genel tatillerde çalıştığı, davacıya bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini ispat yükü üzerinde olan davalı işveren tarafından imzalı ücret bordrosu ya da eş değer belge ile ispatlanamadığı ancak davacının devamlı olarak bayram ve genel tatillerde çalışma yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağından bu alacaklardan taktiren % 30 indirim yapılarak davacıya verilmesinin gerektiği,  ancak davacının tır şoförü olup, çalışma saatlerini kendisinin serbestçe ayarlayabileceğinden ve fazla çalışma yaptığı hususu ile hafta sonu çalıştığı hususunun ispatlayamadığından hafta sonu çalışma alacağı ve fazla çalışma ücreti talebinin reddinin gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatil, izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmiştir.
  D)Temyiz:
  Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E)Gerekçe:
             1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işveren tarafından yapılan kısmi ödemenin işçinin hangi alacağına mahsup edileceği noktasında toplanmaktadır.
  I. Normatif Dayanak
            Uyuşmazlığın normatif dayanağı Borçlar Kanununun 84–86 maddeleridir. Borçlar Kanununun 84 üncü maddesinde “Borçlu faiz veya masrafları tediyede gecikmiş değil ise kısmen icra eylediği tediyeyi resülmale mahsup edebilir. Alacaklı alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya sair teminat almış ise borçlu kısmen icra eylediği tediyeyi temin edilen veya teminatı daha iyi olan kısma mahsup etmek hakkını haiz değildir” kuralına yer verilmiş; 85 inci maddesinde “birden fazla borçları bulunan borçlu, borçları ödemek zamanında bu borçlardan hangisini tediye etmek istediğini alacaklıya beyan etmek hakkını haizdir. Borçlu beyanatta bulunmadığı surette vukubulan tediye kendisi tarafından derhal itiraz edilmiş olmadıkça alacaklının makbuzda irae ettiği borca mahsup edilmiş olur” hükmü öngörülmüş, 86ncı maddede ise “kanunen muteber bir beyan vaki olmadığı yahut makbuzda bir güna mahsup gösterilmediği takdirde, tediye muaccel olan borca mahsup edilir. Müteaddit borçlar muaccel ise tediye, borçlu aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mahsup edilir. Takibat vaki olmamış ise tediye, vadesi iptida hulül etmiş olan borca mahsup edilir. Müteaddit borçların vadeleri aynı zamanda hulül etmiş ise mahsup mütenasiben vaki olur. Hiç bir borcun vadesi hulül etmemiş ise alacaklı için en az teminatı haiz olan borca         
  mahsup edilir” kuralı düzenlenmiştir.
  II. Genel Hükümler Yönünden Değerlendirme
  Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri öncelikle muacceliyet ve temerrüt kavramlarının açıklanmasını gerektirmektedir.
  Muacceliyet, alacaklının borçludan borçlanılan edimi talep ve dava edebilme yetkisidir. Borç muaccel olmadan borçlu temerrüdü söz konusu olmaz.
  Temerrüt, en kısa tanımıyla, alacaklı tarafından talep edilebilir (muaccel) hale gelmiş bir borcun ifasındaki gecikmedir. Kural olarak, bu tür (muaccel) bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile temerrüde düşer (BK. m. 101/1). Başka bir ifadeyle, temerrütten söz edilebilmesi için, öncelikle muaccel bir borcun ve alacaklının o borca yönelik ihtarının bulunması gerekir. Kural böyle olmakla birlikte, borçlunun temerrüde düşmesi için alacaklının ihtarının gerekmediği bazı durumlar da vardır: Örneğin, ifa gününün taraflarca birlikte kararlaştırıldığı (BK. m.101/2), borçlunun borcu ifa etmeyeceğini bildirmiş olduğu veya hal ya da durumundan bu sonuca varılabildiği (BK. m.107/1) durumlarda, temerrüdün gerçekleşmesi için alacaklının ihtarına gerek yoktur.
  Tek bir borç ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda, borçlu para borcunun faiz ve masraflarını ödemede temerrüde düşmemişse yaptığı kısmi ödemeyi anapara borcuna mahsup etme hakkına sahiptir. Ancak, para borcunun bir kısmı için kefalet, rehin veya benzeri bir teminat verilmişse, yapılan kısmi ödemenin teminatlı olan borca mahsubu istenemez. Bu durumda, kısmi ödemenin teminatsız olan ya da teminatı daha az olan borca mahsubu gerekir. Borçlu, faiz ve masrafları ödemede temerrüde düşmüşse yaptığı kısmi ödeme öncelikle gecikmiş faiz ve masraf borçlarına mahsup edilecektir. Hukuk Genel Kurulunun 27.9.2000 tarih ve 2000/12-1148 esas, 2000/1193 karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere, Borçlar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince, ödemelerin öncelikle asıl alacaktan düşülebilmesi için, borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmemiş olması zorunludur. Gecikme ve alacaklının iradesini açıklaması halinde, ödenen kısmın öncelikle faizden düşülmesi gerekir. İcra takibi, ödemeye ihtirazi kayıt konulması irade açıklamasıdır.
  Birden fazla borcu bulunan borçlunun yaptığı ödeme, ifa zamanında beyan ettiği borca mahsup edilir. Borlu, ödeme sırasında, yapılan ödemenin hangi borca ilişkin olduğunu beyan etmemiş veya alacaklının makbuzda belirttiği borca derhal itirazda bulunmamışsa makbuzda belirtilen borca mahsup edilmelidir.
  Birden fazla para borcunun bulunduğu bir borç ilişkisinde, borçlunun, yapılan kısmi ödemenin hangi borç için mahsup edildiğini belirtmemesi, alacaklının da ödemenin hangi borca ilişkin olduğunu makbuzda göstermemesi durumunda, kısmi ödemenin hangi borca mahsup edileceği sorunu Borçlar Kanununun 86ncı maddesine göre çözümlenmelidir. Bu gibi durumlarda, kısmi ödeme öncelikle muaccel olan borç için yapılmış sayılır. Ödeme zamanında birden fazla borç muaccel hale gelmişse, ödeme ilk takibe konulan borca mahsup edilir. Muaccel olan borçlardan hiçbiri takibe verilmemişse kısmi ödeme ifa zamanı önce gelen borca mahsup edilmiş sayılır. Borçların ifa zamanları (vadeleri) aynı günde gelmişse yapılan kısmi ödeme borçların miktarlarıyla orantılı olarak mahsup edilir.          Borçlardan hiçbirinin ifa zamanı gelmemişse, kısmi ödeme alacaklı için güvencesi en az olan borca mahsup edilmiş sayılır.
  III. İşçi Alacakları Yönünden Değerlendirme
  İş sözleşmesinden doğan para borçlarının kısmi ifasında, mahsubun ne şekilde yapılacağı ile ilgili 4857 sayılı İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen genel hükümleri kapsamında sorun çözümlenmektedir. İşçinin işverenden bir alacağının, örneğin sadece kıdem tazminatı alacağının bulunduğu durumlarda, kısmi ödeme nedeniyle mahsup işlemi Borçlar Kanununun 84 üncü maddesi çerçevesinde yapılacaktır. Dairemiz uygulamasına göre, temerrüde düşmüş olan işverenin yaptığı kısmi ödeme işçinin bu hususta beyanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmelidir.
  Borcun taksitle ödenmesi konusunda yapılan anlaşma aksi öngörülmemişse, kural olarak, işçinin faiz talebinden vazgeçtiğini kapsar. Ancak, bu sonuç işverenin taksit anlaşmasına uygun hareket etmesine bağlıdır. İşverenin taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde, işçinin faizle ilgili feragati geçersiz hale gelir ve sadece ödenmeyen taksit için değil, tüm alacak için faiz talep hakkı doğacaktır. Bu durumda ödenmiş olan önceki taksitlerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubu gerekecektir. Kuşkusuz taksit sözleşmesinin işçinin serbest iradesi ile meydana gelmesi gerekir.
  İşçinin birden fazla alacağının söz konusu olması halinde, yapılan kısmi ödemenin hangi alacağa ilişkin olduğu işveren tarafından ödeme sırasında belirtilmemiş ve işçi tarafından da bu husus makbuzda gösterilmemiş ise, mahsup işlemi Borçlar Kanununun 86 ncı maddesine göre yapılacaktır. İş Kanununda işçinin sözleşme ve kanundan doğan alacaklarının muacceliyet ve vade zamanları konusunda değişik hükümler öngörülmüştür.
  4857 sayılı İş Kanununa göre ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş hukuku mevzuatımızda Basın İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç, ücretin peşin ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle ücret, çalışılan ayı takip eden aybaşında muaccel hale gelmektedir. Fazla mesai, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin muacceliyet tarihleri normal aylık ücret gibidir. İşçinin ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti sözleşmenin feshi ile muaccel hale gelir.
  1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 4857 sayılı İş Kanunun 120 nci maddesi uyarınca, işveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Yukarıda belirtilen diğer tazminat ve alacaklar bakımından ise, tarafların sözleşme ile kararlaştırdıkları ödeme zamanı ya da işçi tarafından gönderilecek ihtarnamede belirtilen ödeme günü itibariyle işverenin temerrüdü gerçekleşir.
              Buna göre örneğin, 5.000 TL ihbar tazminatı, 7.500 TL kıdem tazminatı, 2.500 TL ücret, 2.000 TL fazla mesai ve 500 TL yıllık izin ücreti alacağı olmak üzere takibe konu yapılmamış toplam 17.500 TL alacağı olan bir işçiye işveren tarafından yapılacak 15.000 TL lik bir kısmi ödeme, öncelikle muaccel olan normal aylık ücret ve fazla mesai alacağına ilişkin borçlarına mahsup edilmelidir. Kalan miktar ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti borcuna mahsup edilecektir. Anılan borçların muacceliyet tarihleri aynı olduğundan, temerrüt tarihi önce gerçekleşmiş olan borca yani kıdem tazminatına mahsup edilecektir. Kalan 3.000 TL’lik ödemenin, ihbar ve izin ücreti borcuna mahsubu anılan borçların muacceliyet ve temerrüt tarihlerinin aynı olması nedeni ile miktarları ile orantılı olarak yapılacaktır. Kalan toplam borç 5.500 TL olup, ihbar tazminatının bu miktara oranı 5.000/5.500 = 10/11, izin ücretinin oranı 500/5.500 = 1/11 olmakla,                                  3.000 X 10/11 = 2.727 TL ihbar tazminatına, 3.000 X 1/11 = 273 TL izin alacağına mahsup edilecektir. Böylece işverenin 2.273 TL ihbar tazminatı, 227 TL izin ücreti olmak üzere toplam 2.500 TL borcu kalmış olacaktır.
            Somut olayda, işverenlikçe yapıldığı davacının da kabulünde olan ödemenin neye karşılık olduğu açıklatılıp, mahsup edilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F)Sonuç:
            Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
         
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ