• İŞÇİ ALACAĞI

            
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  kararı ile onanan
  ZEYTİNBURNU İCRA MAHKESİNİN
  ESAS NO: 2003/594
  KARAR NO:2004/217
  sayılı kararı
   
  2004/6745
  2004/7920
  04.10.2004
   
  İlgili Kanun / Madde
  2004 S.İİK/44,280
  818 S.BK/179

   
   
  • İŞÇİ ALACAĞI
  • MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI DEVİR
  • DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞUI

   
   
    ÖZETİ: Borçlu şirket olan Altun Deri ve Tekstil San. Ltd. Şti. fesih ve tasfiyeye ilişkin kararı yeni adres ve unvanı 11.12.2002 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Davacı şirketin şube açmasına karar verdiği tarihte haciz yapılan adresi kiralamıştır. Dinlenen tanık beyanları da borçlu şirketin yetkilisinin halen 3. şahıs şirkette çalıştığını beyan etmeleri ve borçlu şirketin adres değişikliği yapmadan davacı 3. şahıs şirketi haciz mahallini kiralamış olduğu açıktır
  Bu durumda davalı borçlu şirketi alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla haciz mahallindeki işyerini örtülü ve muvazaalı olarak davalı şirkete devrettiği ortada bulunduğunda bu devir alacaklının haklarını etkileyemeyecektir. Bu işyeri devrinin muvazaalı olduğu kadar İ.İ.K. 44 ve 280. maddelerine uygun olarak yapılmış bir devir yoktur. B.K. 179. maddesi gereğince de işletmenin borçlarından devir alan davacının sorumlu olduğu gözardı edilmesi de yasaya aykırı olduğundan aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur

  Davacının mahkememize açtığı davanın yapılan açık yargılaması ve incelemesi sonunda;
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile İstanbul 1.İcra müdürlüğünün 2003/1584 Esas sayılı dosyasından gelen talimat üzerine Zeytinburnu 4. İcra Müdürlüğünün 2003/609 Talimat sayılı dosyasında müvekkili şirkete ait Zübeyde Hanım Cad. No:20 adresindeki bulunan malların haczedilerek muhafaza altına alındığını dava konusu olan malların borçlu şirketle ilgisi bulunmadığını borçlu şirket ile müvekkili şirket arasında maddi ve hukuki bir bağ bulunmadığını borçlu şirketin evveliyatında aynı adreste kiracı olarak bulunduğunu, iki şirketin ticaret merkezlerinin ve ortaklarının farklı olduğunu bu nedenle haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
  Davalı alacaklı vekili davaya karşı cevabında haciz yapılan adresin müvekkilinin işçi olarak çalıştığı işyeri olduğunu, alacağın işçi alacağından kaynaklandığını ve ilama dayalı olduğunu iş mahkemesince verilen hüküm nedeniyle borçlu şirketin fesih ve tasfiyeye geççiğini, borçlu şirketin muvazaalı olarak işyerinde davacıya devrettiğini iki şirketin yetkilileri arasında aynı banka hesabını kullanacak kadar ticari ilişkilerinin olduğunu, bu nedenle davanın reddini talep etmiştir.
  Borçlu davalı, davayı kabul ettiğini dava konusu malların davacı 3. şahıs şirkete ait olduğunu beyan etmiştir.
  İstanbul 1.İcra Müdürlüğünün 2003/1584 esas sayılı dosyası incelendiğinde borçlu şirket aleyhine yapılan icra takibinin İstanbul 2.İş Mahkemesinin 2001/1500 E., 2002/1281 K. Sayılı işçi alacağına ilişkin ilamına dayandığı Zeytinburnu 4. İcra Müdürlüğünün 2003/609 Talimat sayılı dosyası incelendiğinde 21.07.2003 tarihinde Zübeyde Hanım cad. No:40 adresinde yapılan hacizde 3. şahıs davacı şirket yetkilisinin mahcuz mallara ilişkin istihkak iddiasında bulunduğu anlaşılmıştır. Dava konusu menkul mal haczi borçlu şirketin takip tarihinde ticaret sicilinde kayıtlı bulunan adreste yapılmıştır. İİK. 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlunun yararınadır. Bu karinenin aksinin davacı tarafından kesin ve güçlü delillerle kanıtlanması gerekir. Davacı 3. kişi şirket borç kaynağı işçilik alacağının doğumundan sonra 02.12.2002 tarihinde halen borçlu şirketin faaliyetine devam ettiği haciz adresinde şube açmıştır.
  Borçlu şirket olan Altun Deri ve Tekstil San. Ltd. Şti. fesih ve tasfiyeye ilişkin kararı yeni adres ve unvanı 11.12.2002 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Davacı şirketin şube açmasına karar verdiği tarihte haciz yapılan adresi kiralamıştır. Dinlenen tanık beyanları da borçlu şirketin yetkilisinin halen 3. şahıs şirkette çalıştığını beyan etmeleri ve borçlu şirketin adres değişikliği yapmadan davacı 3. şahıs şirketi haciz mahallini kiralamış olduğu açıktır.
  Bu durumda davalı borçlu şirketi alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla haciz mahallindeki işyerini örtülü ve muvazaalı olarak davalı şirkete devrettiği ortada bulunduğunda bu devir alacaklının haklarını etkileyemeyecektir. Bu işyeri devrinin muvazaalı olduğu kadar İ.İ.K. 44 ve 280. maddelerine uygun olarak yapılmış bir devir yoktur. B.K. 179. maddesi gereğince de işletmenin borçlarından devir alan davacının sorumlu olduğu gözardı edilmesi de yasaya aykırı olduğundan aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.
  HÜKÜM:
  Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  1-Davanın reddine,
  2-Zeytinburnu 4.İcra Müdürlüğünün 2003/609 Talimat sayılı dosyası ile hacizli bulunan mahcuzların borçlu şirkete aidiyetine,
  3-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 84.160.000.-TL. nin davacıdan tahsiline,
  4-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
  5-Davalı alacaklı vekili için takdir edilen 150.000.000.-TL. Avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı vekiline verilmesine,
  Dair yasa yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 17.03.2004

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ