• İŞ YASASI KAPSAMININ BELİRLENMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2005/2236
  2005/7172
  03.03.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/5

   
   
  • İŞ YASASI KAPSAMININ BELİRLENMESİ
  • KAPICI KONUTLARINDAN KİRA ALINAMAMASI
    ÖZETİ: 1475 sayılı İş Kanunu'nun 5.maddesine sözü edilen istisna kapsamına girdiği belirtilmiş ise de,davacının emek ve mesaisini aynı zamanda başka bir işyerine de hasrettiği konusunda dosyada her hangi bir kanıt yoktur. Bu nedenle davacının Kanunda belirtilen istisna kapsamında değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.
  1475 sayılı İş Kanunu'nun ek 1.maddesinin 3.fıkrasında kapıcı konutları için kira istenemeyeceği öngörülmüştür.Bu nedenle, davacının sözleşme süresince ödenmeyen ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır.Ayrıca iş sözleşmesinin davalı işverence haklı nedenle feshedildiği, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı iddia ve ispat olunmadığından davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağına da hak kazanmıştır
               

  DAVA                         :Davacı,   ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yılık izin
  ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı apartman işyerinde 1.10.1998-28.9.2003 tarihleri arasında kapıcı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik haklarının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı, davacı ile aralarında hizmet akdi ilişkisi kurulmadığını, kira ilişkisi bulunduğunu, davacının oturduğu sürece konutun kira bedelini ödemediğini ve hakkında icra takibi yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davacının konut ihtiyacını karşılamak için kapıcı dairesinde oturduğu ,davacının apartman hizmetlerini anlaşmalı olarak karşıladığı, söz konusu apartmanın kombili olması nedeniyle sürekli işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işyeri olmadığı, kapıcı hizmetlerinin kombili bir apartmanda günün belli saatlerinde tam gün mesai gerektirmeyecek şekilde yapıldığı, davacının tüm emek ve mesaisini davalı yönetime ait apartmana hasretmediği, 1475 sayılı İK.nun 5.maddesinde bu tür çalışmaların istisna kapsamında kaldığı, davaya bakma görevinin Asliyle Hukuk Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgilere göre davacının davalı apartman işyerinde kapıcı hizmetlerini yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece kombili olan dava konusu apartmanda davacının bu hizmetleri günün belli saatlerinde yaptığı ve emek ve mesaisinin tamamını bu işyerine hasretmediği için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 5.maddesine sözü edilen istisna kapsamına girdiği belirtilmiş ise de,davacının emek ve mesaisini aynı zamanda başka bir işyerine de hasrettiği konusunda dosyada her hangi bir kanıt yoktur. Bu nedenle davacının Kanunda belirtilen istisna kapsamında değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan, davacıya kapıcılık hizmetlerinin oturduğu kapıcı dairesinin kirası karşılığı yaptırıldığı anlaşılmaktadır.Hizmet sözleşmesinin devam ettiği dönemde yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu'nun ek 1.maddesinin 3.fıkrasında kapıcı konutları için kira istenemeyeceği öngörülmüştür.Bu nedenle, davacının sözleşme süresince ödenmeyen ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır.Ayrıca iş sözleşmesinin davalı işverence haklı nedenle feshedildiği, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı iddia ve ispat olunmadığından davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağına da hak kazanmıştır.Alınan bilirkişi raporu değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre davacının ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacağının hüküm altına alınması gerekirken görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ