• İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/54911
  2014/3976
  11.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. TSK. /30
     
  • İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ
  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI
  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ VE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININ İPTAL EDİLEBİLECEĞİ
   
  ÖZETİ  İş ve işyeri değişikliği işverenin yönetim hakkı kapsamında kalmaktadır. İşverence bu yönde yapılan tasarrufların mahkeme tarafından iptali söz konusu değildir. Talep halinde ancak yapılan işlemin hukuka aykırı olup olmadığına karar verilebilir. Bu şekildeki bir iş ve işyeri değişikliği işyeri sendika temsilcisine uygulanması halinde hem mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30/3 maddesi hemde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 24/4 maddesi uyarınca bu işlemin iptaline karar verilebilir.
  Somut olayda davacı işçi sendika üyesi olmasına karşın işyeri sendika temsilcisi değildir. Davacının iş ve işyerinin değiştirilmesi işverenin yönetim hakkı kapsamında olup davada bunun hukuka aykırı olduğunun tespiti de talep edilmediğinden mahkemece davacının iş ve işyeri değişikliği işleminin iptaline ilişkin talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
   
               

  DAVA :Davacı, avukatlık ücreti alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı işyerinde baştopograf olarak çalışırken 19.11.2008 tarihinde merkez ambar müdürlüğü emrine teknik büro başteknisyeni olarak atanması işleminin iptali ile eski görevine iadesini ve kesinleşen idare mahkemesi kararı üzerine ücretinden kesilen 400 TL iadesini istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının ücretinden yapılan kesintinin kesinleşen idare mahkemesi kararında hüküm altına alınan vekalet ücretine ilişkin olduğunu, davacının 19.11.2008 tarihindeki naklen atama işleminin işyerinde uygulanan toplu iş sözlşemesinin 4. ve 70. maddelerinde düzenlenen yönetim hakkı kapsamında olduğunu  savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 19.11.2008  tarihinde merkez ambar müdürlüğü emrine teknik büro başteknisyeni olarak atanması işleminin iptali ile davacının ücretinden yapılan 400 TL kesintinin haksız olduğu   gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Davacı davalı işyerinde baştopograf olarak çalışırken 23.6.2008 tarihinde Karakaya HES-Çüngüş arası 30 km servis yolu topoğrafik ölçüm işinde görevlendirilmiş, davacının bu görevlendirmeyi kabul etmemesi üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde davacıya 11.7.2008 tarihinde 1 yevmiye kesme cezası verilmiştir.
              Davalı işveren 19.11.2008 tarih ve 1557 sayılı olur ile davacıyı İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita Etüt Daire Başkanlığındaki baştopoğraf görevinden alarak Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Ambar Müdürlüğü emrine teknik büro başteknisyeni olarak aynı işdeğer derece ile atamıştır.
              Davacı işyerinde uygulanan toplu iş sözlşemesinin tarafı olan sendikaya üyedir. Ancak işyeri sendika temsilcisi değildir.
              İşyerinde uygulanan 1.3.2007-28.2.2009 dönemine ait 12. dönem işletme toplu iş sözleşmesinin 70. maddesinde iş ve işyeri değişikliğinin hangi şartlarda yapılabileceği düzenlenmiştir.
              İş ve işyeri değişikliği işverenin yönetim hakkı kapsamında kalmaktadır. İşverence bu yönde yapılan tasarrufların mahkeme tarafından iptali söz konusu değildir. Talep halinde ancak yapılan işlemin hukuka aykırı olup olmadığına karar verilebilir. Bu şekildeki bir iş ve işyeri değişikliği işyeri sendika temsilcisine uygulanması halinde hem mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30/3 maddesi hemde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 24/4 maddesi uyarınca bu işlemin iptaline karar verilebilir.
  Somut olayda davacı işçi sendika üyesi olmasına karşın işyeri sendika temsilcisi değildir. Davacının iş ve işyerinin değiştirilmesi işverenin yönetim hakkı kapsamında olup davada bunun hukuka aykırı olduğunun tespiti de talep edilmediğinden mahkemece davacının iş ve işyeri değişikliği işleminin iptaline ilişkin talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. 
              2- Davacının 2009/Ağustos ayı ücretinden yapılan 400 TL kesinti Danıştay denetiminden geçerek kesinleşen Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2008/1768 E. 2009/1074 K. sayılı ilamında hüküm altına alınan vekalet ücretine ilişkin olduğundan işveren tarafından yapılan kesinti hukuka uygundur. Davacının bu yapılan kesintinin iadesine ilişkin talebin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ