• İŞ SÖZLEŞMESİNİN YIL ORTASINDA ASKIYA ALINMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2008/2901
  Karar No. 2008/24564
  Tarihi: 24.09.2008                                 

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN YIL ORTASINDA ASKIYA ALINMASI
  l UZUN SÜRE İŞE ÇAĞIRMAMA
  l ASKIYA ALMA İŞLEMİ FESİH ANLAMINDADIR
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: İş sözleşmesi daha önce uygulandığı gibi yılbaşlarında değil yıl ortasında askıya alınmıştır. Daha önce iş sözleşmesinin yılbaşlarında askıya alınma uygulaması yapılması, davacının askıya almayı kabul ettiği anlamına gelmez. Davalı tarafın Belediye olması ve yılbaşında vize uygulaması nedeni ile daha önceki askılar kabul edilebilir. Ancak sürekli iş yapan ve hizmet vermek zorunda olan davalının, yıl ortasında herhangi bir neden göstermeksizin iş sözleşmesini askıya alması geçerli değildir. Kaldı ki davalı askıya aldığını beyan etmesine rağmen, dava açan davacı isçiyi uzun süredir ise davet etmemiştir. Davalının askıya alma işlemi, iş sözleşmesinin feshi olarak kabul edilmelidir. İşverenin feshi geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, is sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve ise iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece savunmaya ve dosya üzerinde alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek, davacının daha önceki yıllarda da iş sözleşmesinin askıya alındığı, bu uygulamanın davacı tarafından kabul edildiği, iradelerin birleştiği, feshin geçersizliğinin yasal olarak mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında, askı haline yer verilmiş değildir. Ancak doktrin ve yargı kararlarında özellikle kurumların vize uygulaması ile işçi ve işverenin iradelerinin birleştiği yerde iş sözleşmesinin askıya alınması kabul görmektedir.
  Dosya içeriğine göre davacı işçi davalı Belediye Başkanlığı işyerinde kanalizasyon işinde çalıştırılmıştır. İş sözleşmesi 15.08.206 tarihinde "geçici mevsimlik işçi statüsü ile kanalizasyon işlerindeki hizmetinin askıya alındığı, ihtiyaç duyulduğunda çağırılacağı" gerekçesi ile sonlandırılmıştır. Davacı 20.04.2002 tarihinde işe başlayan davacının 2002 yılında 245 gün, 2003 yılında 355 gün, 2004 yılında 240 gün, 2005 yılında 330 ve 2006 yılında da 201 gün çalıştığı, 2003, 2004 ve 2005 yıllarının başında kısa sürelerle çalışmasının bulunmadığı, ancak Şubat 2005 tarihinden iş sözleşmesinin askıya alındığı belirtilen 15.08.2006 tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Davacının yaptığı iş süreklilik arz eden bir iştir. İş sözleşmesi daha önce uygulandığı gibi yılbaşlarında değil yıl ortasında askıya alınmıştır. Daha önce iş sözleşmesinin yılbaşlarında askıya alınma uygulaması yapılması, davacının askıya almayı kabul ettiği anlamına gelmez. Davalı tarafın Belediye olması ve yılbaşında vize uygulaması nedeni ile daha önceki askılar kabul edilebilir. Ancak sürekli iş yapan ve hizmet vermek zorunda olan davalının yıl ortasında herhangi bir neden göstermeksizin iş sözleşmesini askıya alması geçerli değildir. Kaldı ki davalı askıya aldığını beyan etmesine rağmen, dava açan davacı isçiyi uzun süredir ise davet etmemiştir. Davalının askıya alma işlemi, iş sözleşmesinin feshi olarak kabul edilmelidir. İşverenin feshi geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü gerekir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.Mahkemenin kararırının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu, 61.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500-YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi. 24.09.2008
  KARŞI OY YAZISI
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi düşünce ile oluşturduğu bozma kararına katılamıyorum.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ