• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TAZMİNATI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE SON ERDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,32,57

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/31732
  Karar No:        2007/18798
  Tarihi:              13.06.2007

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN TAZMİNATI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE SON ERDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI
  l DELİLLERİN TAKTİRİNDE HATA
  l İŞÇİNİN BOŞ SENET İMZALAMAMAK İÇİN İŞYERİNİ TERK ETMESİNİN İŞÇİNİN HAKLI FESHİ ANLAMINA GELMESİ

  ÖZETİ İş akdinin tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir.
  Davacıya boş senet imzalatılmak istendiği, davalının cevap dilekçesinde zımnen kabul edildiği gibi, davalı tanığı Ali Ekber de beyanı ile bu iddiayı doğrulamıştır. Mahkemenin bu iddianın ispatlanamadığının kabulü delillerin takdirinde hataya düşmektir.
  Davacının kasa açığı bir tutanakla ispat edilmiş değildir. Yapmış olduğu, alışverişin bedeli de ücret ödeme zamanında ücretinden kesilir. Bunun tahsilat yolu da boş senet alınması değildir. Böyle olunca boş senet imzalamamak için işyerini terkeden davacının feshi haklı kabul edilerek kıdem tazminatına karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştirDAVA: Davacı, kıdem, , ihbar kötüniyet  tazminatı, fazla mesai, izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı boş bir kağıdın ve açık senedin imzalatılmak istendiğini, imzalamadığı için işten çıkarıldığını iddia etmiştir.
  Davalı açık hesap mal aldığını,ödemesi amacıyla böyle bir hareket yapılınca davacının kendisinin ayrıldığını savunmuştur.
  Mahkemece, davacıya boş senet imzalatılmak istendiğinin kanıtlanamadığı, davacının işverene ait bir kısım mallan almak suretiyle işverene borçlandığı, borçlanılan kısım ile ilgili belge istenince taraflar arasında uyuşmazlık çıktığı, davacının kendisinin ayrıldığını kabul ederek kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir.
  İş akdinin tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir.
  Davacıya boş senet imzalatılmak istendiği, davalının cevap dilekçesinde zımnen kabul edildiği gibi, davalı tanığı Ali Ekber de beyanı ile bu iddiayı doğrulamıştır. Mahkemenin bu iddianın ispatlanamadığının kabulü delillerin takdirinde hataya düşmektir.
  Davacının kasa açığı bir tutanakla ispat edilmiş değildir. Yapmış olduğu, alışverişin bedeli de ücret ödeme zamanında ücretinden kesilir. Bunun tahsilat yolu da boş senet alınması değildir. Böyle olunca boş senet imzalamamak için işyerini terkeden davacının feshi haklı kabul edilerek kıdem tazminatına karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan
  temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  13.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ