• İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNEL İÇERİSİNDE EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 14
  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNEL İÇERİSİNDE EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ
  l ASKERLİK BORÇLANMASI FARK KIDEM TAZMİNATI
  ÖZÜ:davacının ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının ödendiği tarih belirlenerek sonucuna göre karar vermek gerekir. Eğer bu ödemeler 12.7.2002 tarihinden sonra yapılmış ise bu taktirde davacının emeklilik sebebiyle ayrıldığının kabulü ve buna dayalı olarak askerlik borçlanmasına ait fark kıdem alacağına karar verilmesi yerinde olur. Eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi
   

  ESAS  NO: 2003/15870

  KARAR NO: 2004/5756
  TARİHİ: 11.3.2004

  DAVA: Davacı, fark "kıdem tazminatının ödetilmesine Karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacının iş sözleşmesinin 28.6.2002 tarihli bildirim ile önel verilerek 14.7.2002tarihinde feshedildiği, 11.7.2002 tarihli ihbar ve kıdem tazminatı tahakkuk bordrolarının ve bunlara göre hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının ödenmesine ilişkin işveren yazılarının onaya sunulduğunu gösteren belgelerin dosya içinde olduğu, ancak bu ödemelerin hangi tarihte yapıldığı anlaşılmamaktadır. Davacı 12.7.2002 tarihli dilekçesi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak emekli olmak istemiş ve ilgili kurumca da isteği kabul edilerek, 11.9.2002 tarihli kararla 13.7.2002 tarihinden itibaren gelir bağlandığı bildirilmiştir. Mahkemece davacının emekli olmak suretiyle işten ayrıldığı kabul edilerek borçlandığı askerlik süresine ilişkin fark kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Davacının bu isteğinin kabul edilebilmesi için işyerinden gerçekten emeklilik sebebiyle ayrıldığının kanıtlanması gerekir. Somut olayda davacının iş akti işverence feshedilmiş olup, tahakkuku yapılan ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının davacının sosyal güvenlik kurumuna başvurduğu 12.7.2002 tarihinden önce ödendiği tespit edildiği takdirde artık emeklilik sebebiyle ayrılmadan söz edilemez. Bu nedenle, davacının ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının ödendiği tarih belirlenerek sonucuna göre karar vermek gerekir. Eğer bu ödemeler 12.7.2002 tarihinden sonra yapılmış ise bu taktirde davacının emeklilik sebebiyle ayrıldığının kabulü ve buna dayalı olarak askerlik borçlanmasına ait fark kıdem alacağına karar verilmesi yerinde olur. Eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ