• İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ AŞA-MASINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF NEDENLERİN OLMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/11,17

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/5882
  Karar No: 2006/27048
  Tarihi:      16.10.2006

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ AŞA-MASINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF NEDENLERİN OLMAMASI
  l BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  ÖZETİ: Davacı davalı işyerinde su sayacı okuma işinde çalışmaktadır. Davacı işçi ile işin başlangıcında belirli süreli hizmet akdi yapılmış ancak devam eden çalışma süresi içerisinde başkaca belirli süreli sözleşme yapılmamıştır. Taraflar arasındaki iş ilişkisi, işin niteliği ve amacı gibi hususlar göz önüne alındığında da belirli süreli hizmet akdi yapılmasını gerektirir objektif nedenlerde mevcut değildir. Bu sebeple taraflar arasında belirli süreli hizmet akdi bulunmadığından ihbar tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı davalı işyerinde su sayacı okuma işinde çalışmaktadır. Davacı işçi ile işin başlangıcında belirli süreli hizmet akdi yapılmış ancak devam eden çalışma süresi içerisinde başkaca belirli süreli sözleşme yapılmamıştır. Taraflar arasındaki iş ilişkisi, işin niteliği ve amacı gibi hususlar göz önüne alındığında da belirli süreli hizmet akdi yapılmasını gerektirir objektif nedenlerde mevcut değildir. Bu sebeple taraflar arasında belirli süreli hizmet akdi bulunmadığından ihbar tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ