• İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKİ AYRI DÖNEM YAPILMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/17,41,46,47
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/8366
  Karar No: 2006/31404
  Tarihi:     29.11.2006

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKİ AYRI DÖNEM YAPILMIŞ OLMASI
  l İLK DÖNEMİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ
  l TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi davacının iki dönem işyerinde çalıştığı, birinci dönem çalışması karşılığı davacıya işten ayrılma belgesinde belirtilen alacakların ödendiği, keza dosyadaki bordroların da ihbar tazminatı dahil bu ödemelerin yapıldığı görülmektedir.
  Bu olgular karşısında davacının birinci dönem çalışma süresinin sona erdiği tüm alacakları ödenerek tasfiye edildiği anlaşılmaktadır.Bu süreye ait dava konusu alacakların reddi gerekirken ikinci dönem hizmet süresine dahil edilip sonuca gidilmesi hatalıdır.Böyle olunca davacının ikinci hizmet dönemi çalışmasına ait alacakların tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ihbar tazminatı, fazla mesai,yıllık izin, hafta tatili, genel tatil, ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işyerinde çalışmakta iken kendi rızası alınmadan işverenin ücretsiz izine ayırdığını, iddia ederek ihbar-kıdem tazminatı ile ödenmeyen, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile, son aylara ait ücret talebinde bulunmuştur.
  Davalı işveren ise davacının davalının işyerinde çalışmakta iken işin sona ermesi nedeni ile 19.10.2001 tarihinde, ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğini, daha sonra 1.5.2002 tarihinde yeniden işe girdiğini 29-30.12.2003 tarihinde mazeretsiz olarak iki gün işe gelmediği için iş akdinin feshedildiğini, diğer işçilik haklarının ödendiğim savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece bilirkişi raporu yerinde görülerek dava konusu alacakların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içerisinde bulunan ve davacının imzasını taşıyan işten ayrılma ve ibra belgesinde davacıya kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücretlerinin ödendiği belirtilmiş, ödenen miktara ait yine davacının imzasını taşıyan ödeme fişi bulunmaktadır.
  Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi davacının iki dönem işyerinde çalıştığı, birinci dönem çalışması karşılığı davacıya işten ayrılma belgesinde belirtilen alacakların ödendiği, keza dosyadaki bordroların da ihbar tazminatı dahil bu ödemelerin yapıldığı görülmektedir.
  Bu olgular karşısında davacının birinci dönem çalışma süresinin sona erdiği tüm alacakları ödenerek tasfiye edildiği anlaşılmaktadır.Bu süreye ait dava konusu alacakların reddi gerekirken ikinci dönem hizmet süresine dahil edilip sonuca gidilmesi hatalıdır.Böyle olunca davacının ikinci hizmet dönemi çalışmasına ait alacakların tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ