• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA TUTULAN TUTANAKLARIN GEÇERSİZLİĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,26
  3417 S.ÇTTK/6

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/25508
  Karar No: 2005/14341
  Tarihi: 25.04.2005         

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA TUTULAN TUTANAKLARIN GEÇERSİZLİĞİ
  l ÜCRETTEN KESİLİP YATIRILMAYAN ZORUNLU TASARRUFLARDAN İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, iş sözleşmesinin 07.05.2002 tarihinde davalı işverence feshedildiği, davacının ertesi gün bu fesih nedeni ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayette bulunduğu, mahkemece hükme esas alınan devamsızlık tutanaklarının bu tarihlerden sonra 13-14-15.05.2002 tarihlerinde tutulduğu anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre fesihten sonra işverence tutulan devamsızlık tutanaklarının ve bu nedenle gerçekleştirilen feshin sonuca etkisi yoktur.
  3417 sayılı yasa uyarınca davalı işveren 01.07.2000 tarihine kadar davacının ücretinden, tasarruf teşvik kesintisini işveren katkı payı ile birlikte bankaya yatırmak zorundadır. Davalı işverenin, davacının işe girdiği tarihten anılan 01.07.2000 tarihine kadar ücretinden kesinti yapmadığı ve bankaya yatırmadığı, böylece davacının bu kesinti ve nema alacağından, davalının kusurlu eylemi nedeni ile mahrum kaldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece anılan tarihler arasındaki kesinti ve nema miktarı hesap bilirkişisine hesaplattırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ikramiye, nema ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosya içeriğine göre, iş sözleşmesinin 07.05.2002 tarihinde davalı işverence feshedildiği, davacının ertesi gün bu fesih nedeni ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayette bulunduğu, mahkemece hükme esas alınan devamsızlık tutanaklarının bu tarihlerden sonra 13-14-15.05.2002 tarihlerinde tutulduğu anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre fesihten sonra işverence tutulan devamsızlık tutanaklarının ve bu nedenle gerçekleştirilen feshin sonuca etkisi yoktur. Davalı işveren 07.05.2002 tarihinde gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığını kanıtlayamamıştır. Kaldı ki BÇM iş müfettişliğine ifade veren işveren temsilcisi davacıya kıdem tazminatını ödemeye hazır olduklarını beyan etmiştir. Davacının kıdem ve ihbar tazminat isteklerinin reddi hatalıdır. Bilirkişiden alınan hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak bu istekler kabul edilmelidir.
  3.3417 sayılı yasa uyarınca davalı işveren 01.07.2000 tarihine kadar davacının ücretinden, tasarruf teşvik kesintisini işveren katkı payı ile birlikte bankaya yatırmak zorundadır. Davalı işverenin, davacının işe girdiği tarihten anılan 01.07.2000 tarihine kadar ücretinden kesinti yapmadığı ve bankaya yatırmadığı, böylece davacının bu kesinti ve nema alacağından, davalının kusurlu eylemi nedeni ile mahrum kaldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece anılan tarihler arasındaki kesinti ve nema miktarı hesap bilirkişisine hesaplattırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Bu alacağın reddine karar verilmesi ayrı bir bozma nedeni yapılmıştır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ