• İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞVERENİN TEK YANLI İŞLEMLE DEĞİŞTİREMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/26,35,42,41,54

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/14491
  Karar No: 2005/12175
  Tarihi: 05.04.2005         

  l İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞVERENİN TEK YANLI İŞLEMLE DEĞİŞTİREMEMESİ
  l ÜCRET ALACAĞI

  ÖZETİ: Taraflar arasında bağıtlanan 1.1.1996 tarihli sözleşme gereği 2000 yılına kadar davacıya kira yardımı ödenmiş ve sözleşme gereği ücretlerine zam yapılmıştır. İşveren tek taraflı tasarrufla bu sözleşmeye aykırı şekilde işlem yapması, işyeri unvanlarında değişikliğe gitse dahi mümkün değildir. Bu nedenle yürürlükte bulunan hizmet sözleşmesine göre davacının ücret ve kira yardımı alacaklarının belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ücret, kira alacağı ile fazla çalışma ücreti, ulusal bayram, Cumartesi ve Pazar paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Taraflar arasında bağıtlanan 1.1.1996 tarihli sözleşme gereği 2000 yılına kadar davacıya kira yardımı ödenmiş ve sözleşme gereği ücretlerine zam yapılmıştır. İşveren tek taraflı tasarrufla bu sözleşmeye aykırı şekilde işlem yapması, işyeri unvanlarında değişikliğe gitse dahi mümkün değildir. Bu nedenle yürürlükte bulunan hizmet sözleşmesine göre davacının ücret ve kira yardımı alacaklarının belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ