• İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/14808
  2010/1479
  28.01.2010
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
     
  • KIDEM TAZMİNATI
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre; davacının işyerinde bulunan panoları hurdacıya verdiği iddiası ile hakkında tahkikat yapılıp ceza davası açıldığı bu süreç içerisinde işyerinden kendisinin ayrıldığı anlaşılmaktadır. Davacı ceza davasında verdiği ifadesinde de bu hususu doğruladığı gibi tanıkları da iş sözleşmesinin işverence fesih edildiği konusunda açık bir beyanda bulunmamışlardır. İş sözleşmesini haklı bir neden olmadan fesih eden davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA                                 : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı; işyerinde bulunan panonun hurdacı tarafından alınması nedeni ile haksız yere suçlandığını ve işten çıkarıldığını belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talep etmiştir.
  Davalı; davacının hurda demirleri satmak suçundan gözaltına alındığını bu olayın ortaya çıkması üzerine iş akdinin kendisinin feshettiğini savunmuştur.
  Mahkemece; davacının, panoları hurdacıya vermesi sebebiyle jandarma tara~Tından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmesinden sonra işi kendisinin bıraktığı ileri sürülmüş ise de, davacının suçlamaları kabul etmediği, hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçundan ceza mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda beraatına karar verildiği, davacının devamsızlığına veya iş akdinin feshine ilişkin davalı tarafça herhangi bir belge ibraz edilmediği gerekçesi ile istek doğrultusunda karar verilmiş.
  Dosya içeriğine göre; davacının işyerinde bulunan panoları hurdacıya verdiği iddiası ile hakkında tahkikat yapılıp ceza davası açıldığı bu süreç içerisinde işyerinden kendisinin ayrıldığı anlaşılmaktadır. Davacı ceza davasında verdiği ifadesinde de bu hususu doğruladığı gibi tanıkları da iş sözleşmesinin işverence fesih edildiği konusunda açık bir beyanda bulunmamışlardır. İş sözleşmesini haklı bir neden olmadan fesih eden davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.01. 2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ