• İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞVERENİN DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ


  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/16,17

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/20234
  Karar No. 2005/13747
  Tarihi: 19.04.2005         

  l İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞVERENİN DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ
  l GÖREVLENDİRİLEN İŞYERİNE GİTMEME
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: Taraflar arasında imzalanan iş sözleşme-sinin özel şartlar bölümünün (c) bendinde, “İşveren, işçiyi, ücretinde değişiklik yapmadan kendisine ait aynı il hudutları dahilinde herhangi bir başka işyerine tayin ve nakil etmekte serbesttir” şeklinde kurala yer verilmiştir.
  Bu kapsamda Maliye Bakanlığının Dikmen Caddesinde bulunan işyerinde çalışan davacı işçinin Sincan da bulunan başka bir işyerinde aynı şekilde temizlik işçisi olarak çalışması istenmiş davacı ise bunu kabul etmeyerek ayrılmıştır. Davalı işveren devamsızlık tutanakları düzenlemiş ve haklı olarak iş sözleşmesini feshetmiştir. İşverenin bahsi geçen uygulaması iş sözleşmesi hükmüne uygun olup işçinin görevlendirildiği işyerinde çalışması gerekir. Görevlendirilen işyerinin işçinin ikamet ettiği adrese uzak olması bu sonucu değiştirmemektedir.

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19.4.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat M. B ile karşı taraf adına Avukat T. A geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin özel şartlar bölümünün (c) bendinde, “İşveren, işçiyi, ücretinde değişiklik yapmadan kendisine ait aynı il hudutları dahilinde herhangi bir başka işyerine tayin ve nakil etmekte serbesttir" şeklinde kurala yer verilmiştir. Davalı firma ihale yoluyla temizlik işlerini alan bir şirkettir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığının Dikmen Caddesinde bulunan işyerinde çalışan davacı işçinin Sincan da bulunan başka bir işyerinde aynı şekilde temizlik işçisi olarak çalışması istenmiş davacı ise bunu kabul etmeyerek ayrılmıştır. Davalı işveren devamsızlık tutanakları düzenlemiş ve haklı olarak iş sözleşmesini feshetmiştir. İşverenin bahsi geçen uygulaması iş sözleşmesi hükmüne uygun olup işçinin görevlendirildiği işyerinde çalışması gerekir. Görevlendirilen işyerinin işçinin ikamet ettiği adrese uzak olması bu sonucu değiştirmemektedir.
  Öte yandan davacı işçiye boş belge imzalatılmak istendiği de usulünce kanıtlanabilmiş değildir. Bu konuda aynı nedenle işverene karşı dava açan işçinin beyanı ile sonuca gidilmesi doğru olmaz.
  Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçinin iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir. Kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekirken, isteğin kabulü cihetine gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ