• İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAŞKA İLLERDE ÇALIŞMANIN KABULÜ

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İş.K/14,56

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No: 2004/24670
  Karar No: 2005/14022
  Tarihi: 21.04.2005         
  l İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAŞKA İLLERDE ÇALIŞMANIN KABULÜ
  l NAKİL
  l NAKİL DIŞINDA İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMAMASI
  l KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEMEME

  ÖZETİ: Davacının İstanbul’dan Ankara’daki işyerine nakledilmesi sebebiyle haklı olarak hizmet akdini feshettiği gerekçesiyle kıdem tazminat alacağı hüküm altına alınmış ise de taraflar arasında bağıtlanan hizmet sözleşmesinin 2/6 maddesinde işverenin davacıyı diğer şehirlerdeki işyerlerine nakil imkanı verildiğinden, nakil dışında iş şartlarının ağırlaştırıldığı da iddia edilip kanıtlanmadığından kıdem tazminatı isteğinin reddedilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  DAVA: Davacı,  kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı Tepe Savunma ve Güv. Sis. San. AŞ.avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının İstanbul’dan Ankara’daki işyerine nakledilmesi sebebiyle haklı olarak hizmet akdini feshettiği gerekçesiyle kıdem tazminat alacağı hüküm altına alınmış ise de taraflar arasında bağıtlanan hizmet sözleşmesinin 2/6 maddesinde işverenin davacıyı diğer şehirlerdeki işyerlerine nakil imkanı verildiğinden, nakil dışında iş şartlarının ağırlaştırıldığı da iddia edilip kanıtlanmadığından kıdem tazminatı isteğinin reddedilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ