• İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLDİKTEN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAK-LARINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İşK/17
  4857 S.İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/25391
  Karar No: 2006/6768
  Tarihi:      16.03.2006

  l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLDİKTEN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAK-LARINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: İşyerinde meydana gelen bir olay nedeniyle davacının 6.10.2000 günü ifadesinin alınıp iş akdinin feshedildiği, sonraki tarihe ilişkin devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyeceği, iş müfettişi raporu da bu şekilde olduğu halde hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ile tatil ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı hizmet akdinin 6.10.2000 tarihinde işverence ve haksız olarak feshedildiğini iddia etmiştir.
  Davalı işveren davacının 6.10.-11.10.2000 arası devamsızlık yaptığını akdin 1475 sayılı İş Yasasının 17/11.maddesi gereğince feshedildiğini savunduğu gibi devamsızlık tutanağı da aynı tarihlere ilişkindir.
  Mahkemece ise davacının 7, 8, 9, l0.2000 günlerinde devamsızlık yaptığı ve feshin haklı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiştir.
  İşyerinde meydana gelen bir olay nedeniyle davacının 6.10.2000 günü ifadesinin alınıp iş akdinin feshedildiği, sonraki tarihe ilişkin devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyeceği, iş müfettişi raporu da bu şekilde olduğu halde hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ