• İŞ ŞARTLARININ AĞIRLIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /24

  T.C
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2013/24168
  Karar No. 2014/3881
  Tarihi: 13.02.2014

  l İŞ ŞARTLARININ AĞIRLIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  ÖZETİ: Somut olayda, davalı, iş şartlarının ağır olduğunu ve kural olarak günlük 5 hastaya bakması gerekirken 7-8 hastaya bakmaya zorlandığını ve bu durumun düzeltilmesine dair taleplerinin yerine getirilmediğini savunmuştur. Davalı tanıkları da davalıyı doğrulamışlar ve kendilerinin günlük 5 hastaya bakarken davalının 7-8 hastaya baktığını bildirmişlerdir. Hal böyle olunca, İl Sağlık Müdürlüğünden, bir diyaliz merkezinde, davalının yaptığı işi yapan bir hemşirenin günde kaç hastaya bakabileceği sorulup gelen cevapla birlikte tüm deliller değerlendirilip, davalının iş akdini haklı nedenle feshedip feshetmediği belirlenip çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir

  DAVA:   Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
    Davacı işveren, davalının diyaliz hemşiresi olarak davacı işyerinde 4 yılı aşkın bir süredir çalıştığını, iş akdini 10.8.2011 tarihi itibariyle haklı neden olmadan sona erdirdiğini, 56 günlük ihbar önelinde çalışmamış olması nedeniyle ihbar tazminatının ödetilmesini istemiştir.
    Davalı işçi iş akdini, normalde 5 hastaya bakması gerekirken günlük 7-8 hastaya bakmak zorunda bırakıldığı, bu konudaki başvurularına rağmen sorunun çözülmediğini bu nedenle, iş şartlarının ağırlığı nedeniyle haklı nedenle sona erdirdiğini, ihbar tazminatı talebinin haksız olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
    Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
    Somut olayda, davalı, iş şartlarının ağır olduğunu ve kural olarak günlük 5 hastaya bakması gerekirken 7-8 hastaya bakmaya zorlandığını ve bu durumun düzeltilmesine dair taleplerinin yerine getirilmediğini savunmuştur. Davalı tanıkları da davalıyı doğrulamışlar ve kendilerinin günlük 5 hastaya bakarken davalının 7-8 hastaya baktığını bildirmişlerdir. Hal böyle olunca, İl Sağlık Müdürlüğünden, bir diyaliz merkezinde, davalının yaptığı işi yapan bir hemşirenin günde kaç hastaya bakabileceği sorulup gelen cevapla birlikte tüm deliller değerlendirilip, davalının iş akdini haklı nedenle feshedip feshetmediği belirlenip çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
    O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde, davalıya iadesine, 13/2/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ