• İŞ KUR TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/20866
  2012/19632
  05.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  5521 S. İşMK/1
     
  • İŞ KUR TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
  • GÖREVLİ MAHKEME
  • İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI
   
  ÖZETİ Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının (istisnalar hariç) çözüm yeri (istisnalar hariç)iş mahkemeleridir.
              Somut olayda taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisi bulunmadığı gibi uyuşmazlık iş sözleşmesinden de kaynaklanmamaktadır.
              Dava, idare tarafından davacıya verilen idari para cezasından kaynaklı menfi tespit istemine ilişkindir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20/son maddesi idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğini düzenlemiştir.
              Buna göre uyuşmazlığın çözümünde genel hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır
   
               

  DAVA :Davacı,  itirazın iptaline, davalının % 40 tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  U.Ocak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili müvekkili aleyhine Gaziantep 4.İcra Müdürlüğünün 2008/14959 E. Sayılı dosyasınca icra takibi yapıldığını, bu icra takibinden önce müvekkili aleyhine para cezasına hükmedildiğini, bu para cezasının belirli bir oranda sakat çalıştırma zorunluluğuna istinaden verilmiş bir ceza olduğunu, ancak müvekkilinin sakat işçi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirdiğini, müvekkili aleyhine kesilmiş olan cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu beyanla davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti ile Gaziantep 4.İcra          Müdürlüğünün 2008/14959 E. Sayılı dosyasının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline, davalının %40’tan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davacı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının (istisnalar hariç) çözüm yeri (istisnalar hariç)iş mahkemeleridir.
              Somut olayda taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisi bulunmadığı gibi uyuşmazlık iş sözleşmesinden de kaynaklanmamaktadır.
              Dava, idare tarafından davacıya verilen idari para cezasından kaynaklı menfi tespit istemine ilişkindir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20/son maddesi idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğini düzenlemiştir.
              Buna göre uyuşmazlığın çözümünde genel hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ