• İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİSİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 16
  4857 s.İşK:22
  l İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİSİ
  l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ
  ÖZÜ: davacıya bekçilik görevi dışında bahçe sulama işinin verilmesi işin onun adına ağırlaştırılmasıdır. İşin ağırlaştırılması 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 16/11.maddesi uyarınca işçiye haklı fesih hakkı verir.
   

  T.C

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO: 2003/3872

  KARAR NO: 2003/16872
  TARİHİ: 13.10.2003
  DAVA: Davacı kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının davalı işyerinde gece bekçisi olarak çalıştığı kendisine bu görevi dışında bahçe sulama işinin verilmek istendiği, davacının bunu kabul etmediği ve işyerini terk ettiği, işverence feshin sona ve izinsiz terke dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Somut olayın bu gelişimine göre davacıya bekçilik görevi dışında bahçe sulama işinin verilmesi işin onun adına ağırlaştırılmasıdır. İşin ağırlaştırılması 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 16/11.maddesi uyarınca işçiye haklı fesih hakkı verir. Davacı da bu nedenle işi bıraktığına göre, hizmet akdinin davacı tarafından haklı olarak feshedildiği kabul edilmeli ve hesap raporu değerlendirilerek lehine kıdem tazminatına karar verilmelidir. Mahkemece hizmet akdinin işverence haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatının reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ