• • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/13954
  2007/27949
  24.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,22
   
  •  
  •  
  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ
  • İŞÇİNİN BASKI ALTINDA KENDİSİNİN FESİH ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ
  • BASKININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Dava konusu işyerinde montaj işçisi-B unvanı ile çalışan davacıya 10.10.2006 tarihli yazı ile "nokta kaynak işçisi" unvanı ile çalışması teklif edilmiş ve 12.10.2006 tarihi itibariyle önerilen görevi yürütmesi istenmiştir. Davacı işçinin 12.10.2006 tarihli dilekçe ile iş şartlarının esaslı tarzda değiştirildiğini, bu nedenle iş sözleşmesinin İş Kanununun 22.maddesi gereğince feshini talep etmesi üzerine ihbar ve kıdem tazminatı Ödenmek suretiyle iş sözleşmesi davalı işverence feshedilmiştir. Davacı, iş sözleşmesinin feshini talep ettiğine dair dilekçeyi baskı altında imzalamak zorunda kaldığını ve bu konuda tanık dinletmek istediğini belirtmiştir. Mahkemece davacının söz edilen dilekçeyi imzalaması noktasında iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığı araştırılmadan ve davacının bildirdiği tanıklar dinlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini; işe başlatılmama halinde Ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının 12.10.2006 tarihinde önerilen iş değişikliğini Kabul etmediğini ve iş sözleşmesinin İş Kanunun 22.maddesi uyarınca feshini talep etmesi üzerine iş sözleşmesinin tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının talebi üzerine iş sözleşmesinin davalı işverence feshedildiği gerekçesi ile işe iade isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Dava konusu işyerinde montaj işçisi-B unvanı ile çalışan davacıya 10.10.2006 tarihli yazı ile "nokta kaynak işçisi" unvanı ile çalışması teklif edilmiş ve 12.10.2006 tarihi itibariyle önerilen görevi yürütmesi istenmiştir. Davacı işçinin 12.10.2006 tarihli dilekçe ile iş şartlarının esaslı tarzda değiştirildiğini, bu nedenle iş sözleşmesinin İş Kanununun 22.maddesi gereğince feshini talep etmesi üzerine ihbar ve kıdem tazminatı Ödenmek suretiyle iş sözleşmesi davalı işverence feshedilmiştir. Davacı, iş sözleşmesinin feshini talep ettiğine dair dilekçeyi baskı altında imzalamak zorunda kaldığını ve bu konuda tanık dinletmek istediğini belirtmiştir. Mahkemece davacının söz edilen dilekçeyi imzalaması noktasında iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığı araştırılmadan ve davacının bildirdiği tanıklar dinlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,24.9.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ