• İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/22

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/14209
  Karar No: 2005/40453
  Tarihi:      21.12.2005

  l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının sekiz yılı aşkın bir süre yemekhane bölümünde çalışmakta iken, ıslak zemin dolayısı ile koruyucu çizme ve eldiven kullanılmasını gerektiren daha ağır ve vardiyalı olduğu anlaşılan “ciğer bölümü” denilen kısma verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum ise, davacı işçi aleyhine iş şartında tek taraflı ağırlaştırma ve kötüleştirme mahiyetindedir. Davacının iş akdini 1475 S.K.nun 16/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile, kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının temyizine gelince;
  Davacı, davalıya ait iş yerinde yemekhane kısmında çalışmakta iken, çalışma koşulları daha ağır olan ve vardiyalı olarak çalışılan başka bölüme verilmesi üzerine, iş şartlarının esaslı şekilde değiştirilip ağırlaştırılması nedeni ile iş akdinin kendisi tarafından haklı olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı, davacının çalıştığı yerde olumsuz tutum ve davranışları ile sorun çıkardığını, ayrıca aktarıldığı bölümde işçiye ihtiyaç duyulduğu için yerinin değiştirildiğini, sözleşme uyarınca çalıştığı bölümün değiştirilebileceğini, davacının feshinin haklı bir nedene dayanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, davacının sözleşme uyarınca, başka bir birime verilebileceğini, yaptığı feshin haklı bir gerekçeye dayanmadığını, fazla çalışma yaptığının da kanıtlamadığını belirterek kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti isteklerinin reddine karar vermiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının sekiz yılı aşkın bir süre yemekhane bölümünde çalışmakta iken, ıslak zemin dolayısı ile koruyucu çizme ve eldiven kullanılmasını gerektiren daha ağır ve vardiyalı olduğu anlaşılan “ciğer bölümü” denilen kısma verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum ise, davacı işçi aleyhine iş şartında tek taraflı ağırlaştırma ve kötüleştirme mahiyetindedir. Davacının iş akdini 1475 S.K.nun 16/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile, kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekir. Öte yandan, işin mahiyetinden ve davacının yemekhane bölümünde çalışırken fazla çalışma yaptığının bizzat davalı tanıklarının, çalışma süresine ilişkin beyanlarından anlaşıldığına göre fazla çalışma isteğinin de kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ