• İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,22

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2005/21940
  Karar No. 2005/29885
  Tarihi: 14.09.2005

  l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ
  l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi belgelerden ve belediyenin çeşitli görevlendirme yazılarından davacının uzun yıllardan beri kepçe operatörü ve şoförlük yaptığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle işe girerken davacının geçici işçi olarak nitelendirilmesi bu gerçeği değiştirmez. Ayrıca davacının işinin değiştirilmesine 4857 sayılı İş Kanununun 22. inci maddesine göre yazılı muvafakati da yoktur. Şu durumda fesih haksızdır.

  DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işyerinde kepçe operatörü olarak çalıştığını, ancak seçimlerden sonra düz işçi olarak atandığını, bunu kabul etmediğine dair yazılı beyanda bulunduğunu belirtip, iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine, işe başlatılmama tazminatı ve boşta geçen süre için ücrete karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı, işyerinde kepçe operatörü kadrosu olmadığını, davacının geçici işçi olup görevlendirildiğini her birimde çalışması gerektiğini, iş aktinin yapmakla ödevli bulunduğu ödevlerin kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması ve devamsızlığı nedeniyle feshedildiğini iddia etmiştir.
  Mahkeme, geçici işçi olan davacım iş aktinin 4857 sayılı İş Kanununun 25/11 (g) ve (h) maddelerine göre feshinin haklı olduğu müstakil kepçe operatörü kadrosunun bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi belgelerden ve belediyenin çeşitli görevlendirme yazılarından davacının uzun yıllardan beri kepçe operatörü ve şoförlük yaptığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle işe girerken davacının geçici işçi olarak nitelendirilmesi bu gerçeği değiştirmez. Ayrıca davacının işinin değiştirilmesine 4857 sayılı İş Kanununun 22.inci maddesine göre yazılı muvafakati da yoktur. Şu durumda fesih haksızdır. Davanın kabulü gerekirken reddi hatalı olduğundan Dairemizce 4857 sayılı Yasanın 20/3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen gerekçeler ile
  1. Çaycuma l. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalışma süresi dikkate alınarak takdiren sekiz aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine,
  4. Davacının işe iadesi için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleştiği tarihe kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsiline, işe başlatılma halinde bu alacaktan ödenen ihbar ve kıdem tazminatının mahsubuna,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Yürürlükteki Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 350 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  7. Davacının yaptığı 27.20 YTL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 14.9.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ