• İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  625 S.ÖğK/7
  1474 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/33687
  Karar No: 2006/16490
  Tarihi:      08.06.2006

  l İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
  l DEĞİŞİKLİĞİN HAKLI FESHİ GEREKTİRİP GEREKTİRMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  l YASADAN DOĞAN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
  l İHBAR TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ
  l BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİN HESAPLANMA-SININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosyadaki belge ve bilgilerden, davacının yeni öğretim yılında davalıya ait anaokulunda müdür olarak görevlendirilmek istendiği, davacının bu nedenle hizmet akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının feshinin haklı olup olmadığının araştırılması gerekir. Mahkemece, anaokulu müdürlüğü görevinin ilköğretim müdür yardımcılığı görevinden daha aşağı bir görev olup olmadığı, davacının hizmet akdinin devamı sırasında kendisine ödenen ücret ile anaokulu müdürü ücreti arasında aleyhine fark bulunup bulunmadığı gerekli belgeler getirtilip incelenmeli ve sonucuna göre davacının hizmet akdini fesihte haklı olup olmadığı saptanmalıdır
  Davacının, davalı işverene ait özel ilköğretim okulunda, 1.5.2002-30.4.2003 tarihleri arasında geçerli hizmet sözleşmesi ile 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu hükümlerine tabi müdür yardımcısı olup, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesi kanundan doğan sebeple belirli sürelidir. Bu durumda davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  Davacının hizmet sözleşmesini haklı olarak feshettiğinin saptanması halinde, bakiye süre ücretinin yasa ve usule uygun şekilde hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

           DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile sözleşme tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacı, belirli süreli hizmet sözleşmesinin haksız olarak süresinden önce feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bakiye süre ücretlerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı, davacının hizmet sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuş, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davalının devamsızlığa dayalı fesih savunması kanıtlanamadığından davanın kıdem ve ihbar tazminatı yönünden kabulü, koşulları oluşmadığından bakiye süre ücret isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki belge ve bilgilerden, davacının yeni öğretim yılında davalıya ait anaokulunda müdür olarak görevlendirilmek istendiği, davacının bu nedenle hizmet akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının feshinin haklı olup olmadığının araştırılması gerekir. Mahkemece, anaokulu müdürlüğü görevinin ilköğretim müdür yardımcılığı görevinden daha aşağı bir görev olup olmadığı, davacının hizmet akdinin devamı sırasında kendisine ödenen ücret ile anaokulu müdürü ücreti arasında aleyhine fark bulunup bulunmadığı gerekli belgeler getirtilip incelenmeli ve sonucuna göre davacının hizmet akdini fesihte haklı olup olmadığı saptanmalıdır. Eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  2. Davacının, davalı işverene ait özel ilköğretim okulunda, 1.5.2002-30.4.2003 tarihleri arasında geçerli hizmet sözleşmesi ile 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu hükümlerine tabi müdür yardımcısı olup, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesi kanundan doğan sebeple belirli sürelidir.Bu durumda davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  3. Davacının hizmet sözleşmesini haklı olarak feshettiğinin saptanması halinde, bakiye süre ücretinin yasa ve usule uygun şekilde hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ