• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/22

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi   

  Esas No. 2016/20898
  Karar No. 2020/9041
  Tarihi: 23/09/2020

  l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  l İŞ KAZASI SONRASI İŞÇİYE VERİLEN İŞİ SAĞLIĞINI BOZMASI
  l İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZAN İŞE KATLAN-MAK ZORUNDA OLMADIĞI
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacının davalı işyerinde çalışırken iş kazası geçirdiği, elinden yaralandığı, bir müddet tedavi gördüğü, tedavi sonrasında geçirdiği kaza nedeniyle önceki işinde çalışamayacağı düşünülerek yerinin değiştirildiği, davacının bunu kabul edip gösterilen yeni yerde çalışmaya başladığı ancak burada çalışırken elindeki yaralanmaya bağlı rahatsızlığının arttığı, elinin şiştiği, verilen işi yapmakta zorlandığı bunun üzerine işverene müracaatla iş kazası sonrası oluşan durumun gözetilerek durumuna uygun başka bir iş verilmesini talep ettiği, ancak işverenin bunu kabul etmeyip “işine geliyorsa burada çalışırsın yoksa kapı orada ” şeklinde beyanda bulunduğu, davacı işçininde bunun üzerine işi bıraktığı dosyadaki bilgi ve belgeler ile sabittir. İş kazası sonrası yeni verildiği işin davacı işçinin durumuna uygun olmadığı, rahatsızlığını arttırdığı sabit olduğuna göre bu bir anlamda iş şartlarında aleyhe değişiklik niteliğindedir ve işçiden bu duruma katlanması beklenemez. Açıklanan nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Gökçe tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y  K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı şirkette ev gereçleri üretim ve montalama bölümünde çalıştığını, iş kazası sonucu elinden yaralandığını, fizik tedavi gördüğünü, yaralanma sonucu elini kısıtlı kullanabildiğini, davalı şirketin kusur ve ihmaliyle meydana gelen kazanın yol açtığı yaralanmadan ötürü işine devam edemediğini, sağlık kuruluşundan verilen rapor bitiminde işe döndüğünde yaralı elinin zorlanacağı işte çalıştırıldığını, iş kazasının işverence ilgili yerlere bildirilmediğini, şefler tarafından hakkında gerçeği yansıtmayan tutanaklar tutulduğunu, psikolojik baskı uygulandığını, çalışamaz hale getirildiğini, bu nedenle Bakırköy 8. Noterliğinin 08/05/2015 tarihli ihtarnamesiyle iş akdini feshettiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının tamamen kendi dikkatsizliğiyle yaşadığı iş kazası sonucunda devamlı rapor alarak iş devamsızlık yaptığını, tüm hastane giderlerinin şirketçe ödendiğini, 5,6,7,8 Mayıs 2015 tarihlerinde izinsiz ve gerekçesiz olarak işe gelmediği için hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdini haklı nedenle fesih imkanı varken işe davet ve savunma vermesi için ihtarname gönderildiğini, haklı bir neden olmaksızın istifa ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemesi Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının geçirdiği kaza sonrası görev yerinde değişiklik yapıldığı başka bir bölüme alındığı, elinin zorlanması üzerine davacının istirahat kullandığı farklı bir bölümde görevlendirilmesini talep ettiği, talebinin kabul edildiği ve davacının montaj bölümünde çalışmasının uygun görüldüğü, bundan sonra davacının bunu kabul etmeyip işten kendisinin ayrıldığı, davacının işi kendisinin bıraktığı, davacıyı psikolojik baskı uygulandığı yönünde dosya içeriği itibari ile yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, haftalık çalışmasının 45 saati geçmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının davalı işyerinde çalışırken iş kazası geçirdiği, elinden yaralandığı, bir müddet tedavi gördüğü, tedavi sonrasında geçirdiği kaza nedeniyle önceki işinde çalışamayacağı düşünülerek yerinin değiştirildiği, davacının bunu kabul edip gösterilen yeni yerde çalışmaya başladığı ancak burada çalışırken elindeki yaralanmaya bağlı rahatsızlığının arttığı, elinin şiştiği, verilen işi yapmakta zorlandığı bunun üzerine işverene müracaatla iş kazası sonrası oluşan durumun gözetilerek durumuna uygun başka bir iş verilmesini talep ettiği, ancak işverenin bunu kabul etmeyip “işine geliyorsa burada çalışırsın yoksa kapı orada ” şeklinde beyanda bulunduğu, davacı işçininde bunun üzerine işi bıraktığı dosyadaki bilgi ve belgeler ile sabittir. İş kazası sonrası yeni verildiği işin davacı işçinin durumuna uygun olmadığı, rahatsızlığını arttırdığı sabit olduğuna göre bu bir anlamda iş şartlarında aleyhe değişiklik niteliğindedir ve işçiden bu duruma katlanması beklenemez. Açıklanan nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.09.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ