• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

  T.C. YARGITAY 
  22. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/19103 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17043 4857 S.İşK/22
  Tarihi: 24.09.2019  
   
   
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  • İŞVERENİN NAKİL YETKİNİ KÖTÜYE KULLANMAMASININ GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE NAKLİ KABUL ETMESİNE KARŞIN BİR BAŞKA İLE GİTMEYİ KABUL ETMEMESİ NEDENİYLE İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH OLDUĞU
  ÖZETİ 4857 sayılı Kanun’un 22. maddesinin birinci fıkrasının asıl konuluş amacı işverenin tek taraflı değişiklik

  işlemlerine  karşı  işçiyi  korumak;  işçinin  isteği  dışında  işini,  işyerini  ve  diğer  çalışma  şartlarını

  değiştirecek işveren davranışlarına engel olmak ve bazı hallerde işçinin sözleşmesinin feshedilmesi

  yerine  çalışma şartlarında belirli  değişiklikler  yapılması  yoluyla  iş  sözleşmesinin  sürdürülmesini

  sağlamaktır. 

  Kanun’da iş sözleşmesinin devamı sırasında işverenin çalışma şartlarında değişiklik yapmanın yolu

  kapanmış değildir. Kanun koyucu, böyle bir ihtiyacın doğması halinde 22. maddenin birinci fıkrası

  hükmü öngörmüştür. İşveren, geçerli bir değişiklik sebebinin bulunması halinde maddede belirtilen

  yönteme uymak suretiyle çalışma şartlarını esaslı tarzda değiştirebilecektir.

  İş sözleşmesini fesheden işveren, nakil yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, 4721 sayılı Türk

  Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, keyfi davranmamalı, nakil kararı alırken dürüst olmalıdır. 

  Somut olayda;davalı işveren şirket nezdinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının, ailesi ile

  birlikte ... ilinde ikamet ettiği gerekçesiyle ...  İline yapılan yeni görevlendirmeyi kabul etmemesi

  üzerine iş akdinin işveren tarafından feshedildiği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

  Dairemizin uygulamasına göre ise; işveren tarafından nakil yetkisi kullanılarak çalışma koşulları esaslı

  şekilde değişecek biçimde işçinin başka bir işyerine nakli halinde işçinin bu nakli kabul etmemesi

  nedeniyle iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmakta ise de, bu durum haklı fesih teşkil etmediği

  için kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekmekte olup, aksi yönde verilen karar isabetsiz

  bulunup, bozmayı gerektirmiştir.
   
     DAVA TÜRÜ: ALACAK

   

  Taraflar  arasında  görülen  dava  sonucunda  verilen  kararın,  temyizen  incelenmesi  davacı  vekili

  tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı isteminin özeti:

  Davacı vekili, davacının davalı işverenin ... ING Bank projesinde 2012 yılından itibaren özel güvenli

  görevlisi olarak çalıştığını, davalının 25/04/2014 tarihli ihtarname ile ING Bank ile olan sözleşmelerinin

  sona erdiğini, bu nedenle 06/05/2014 tarihinde yeni görev yeri olarak belirlenen ‘’... Ofis’’ projesinde

  işbaşı  yapması  gerektiğini  davacıya  bildirdiğini,  davacının  ise  ailesiyle  ...  ilinde  ikamet  ettiği

  gerekçesiyle ... İline yapılan yeni görevlendirmeyi kabul etmemesi üzerine iş akdinin haksız şekilde

  feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretini talep etmiştir.

  Davalı cevabının özeti:

  Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

  Mahkeme kararının özeti:

  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  Temyiz:

  Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının

  aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

  2-Davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamadığı hususunda uyuşmazlık mevcuttur.

  4857 sayılı  İş  Kanunu'nun 22. maddesinde, “İşveren, iş  sözleşmesiyle veya iş  sözleşmesinin eki

  niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma

  koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu

  şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı  işgünü içinde yazılı  olarak kabul edilmeyen

  değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin

  geçerli bir sebebe dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak

  açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21

  inci madde hükümlerine göre dava açabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, işverence değişiklik

  önerisinin işçiye kanuni usule uyularak iletilmesi ve işçinin de kanundaki süre ve şekil çerçevesinde

  kabul beyanı ile hukuki geçerlilik kazanır.

  4857 sayılı Kanun’un 22. maddesinin birinci fıkrasının asıl konuluş amacı işverenin tek taraflı değişiklik

  işlemlerine  karşı  işçiyi  korumak;  işçinin  isteği  dışında  işini,  işyerini  ve  diğer  çalışma  şartlarını

  değiştirecek işveren davranışlarına engel olmak ve bazı hallerde işçinin sözleşmesinin feshedilmesi

  yerine  çalışma şartlarında belirli  değişiklikler  yapılması  yoluyla  iş  sözleşmesinin  sürdürülmesini

  sağlamaktır. 

  Kanun’da iş sözleşmesinin devamı sırasında işverenin çalışma şartlarında değişiklik yapmanın yolu

  kapanmış değildir. Kanun koyucu, böyle bir ihtiyacın doğması halinde 22. maddenin birinci fıkrası

  hükmü öngörmüştür. İşveren, geçerli bir değişiklik sebebinin bulunması halinde maddede belirtilen

  yönteme uymak suretiyle çalışma şartlarını esaslı tarzda değiştirebilecektir.

  İş sözleşmesini fesheden işveren, nakil yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, 4721 sayılı Türk

  Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, keyfi davranmamalı, nakil kararı alırken dürüst olmalıdır. 

  Somut olayda;davalı işveren şirket nezdinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının, ailesi ile

  birlikte ... ilinde ikamet ettiği gerekçesiyle ...  İline yapılan yeni görevlendirmeyi kabul etmemesi

  üzerine iş akdinin işveren tarafından feshedildiği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

  Dairemizin uygulamasına göre ise; işveren tarafından nakil yetkisi kullanılarak çalışma koşulları esaslı

  şekilde değişecek biçimde işçinin başka bir işyerine nakli halinde işçinin bu nakli kabul etmemesi

  nedeniyle iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmakta ise de, bu durum haklı fesih teşkil etmediği

  için kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekmekte olup, aksi yönde verilen karar isabetsiz

  bulunup, bozmayı gerektirmiştir.

  Sonuç:

  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek

  halinde ilgiliye iadesine, 24.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ