• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/33677
  2010/20384
  24.05.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24
  1475S.İşK/14
     
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ
    ÖZETİ Dosya içinde bulunan 18.11.2006 tarihli tutanaktan davacının işyerinde kendine karşı yapılan uyarılardan rahatsız olduğu , çalışma koşullarında meydana gelen aleyhe durumlar nedeniyle çalışamayacağını söylediği anlaşılmaktadır. Keza davacı bu beyanları dava dilekçesinde de tekrar etmiştir.
  Yapılan yargılama sonucunda toplanan delillerle davacının davalı tarafından çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve fazla çalışma ve genel tatil ücretinin ödenmediği belirlenmiş , anılan alacaklar hüküm altına alınmıştır.
  Bu deliller karşısında davacı işçinin 18.11.2006 günü iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken anılan isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
   
               

  DAVA                                  :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, izin ücreti
  alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı yanında çalışırken işten ayrılması için baskı yapıldığını ,hakaret edildiğini, iş sözleşmesinin feshedildikten sonra geri çağrıldığında işe başlatılmadığını ileri sürerek kıdem ihbar tazminatı,fazla çalışma,genel tatil ve yıllık izin ücreti alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı davacının yapılan uyarılardan rahatsız olduğunu söyleyerek kendinin ayrıldığını savunmuştur.
  Mahkemece davacının işe davet edilmesine rağmen gidip başlamadığı için kendinin ayrıldığı gerekçesiyle kıdem ,ihbar tazminatı reddedilip ,diğer alacakları kabul edilmiştir.
  Karar taraflarca temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Dosya içinde bulunan 18.11.2006 tarihli tutanaktan davacının işyerinde kendine karşı yapılan uyarılardan rahatsız olduğu , çalışma koşullarında meydana gelen aleyhe durumlar nedeniyle çalışamayacağını söylediği anlaşılmaktadır. Keza davacı bu beyanları dava dilekçesinde de tekrar etmiştir.
  Yapılan yargılama sonucunda toplanan delillerle davacının davalı tarafından çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve fazla çalışma ve genel tatil ücretinin ödenmediği belirlenmiş , anılan alacaklar hüküm altına alınmıştır.
  Bu deliller karşısında davacı işçinin 18.11.2006 günü iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken anılan isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine. 24/05/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ