• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/22

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/28871
  Karar No. 2005/29768
  Tarihi: 13.09.2005         

  l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ
  l HAKSIZ FESİH
  l İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacının iş akdi işverence devamsızlık nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş ise de işe devam föyünde büroya geldiği belirtildiğinden işçinin devamsızlık yaptığından söz edilemez. Bu durumda İş Kanununun 22. maddesi uyarınca çalışma koşullarının ağırlaştırılmasını kabul etmeyen davacının iş sözleşmesinin işverence feshi haklı kabul edilemeyeceğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı,  kıdem, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin, fazla mesai ücreti ve genel tatil paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının işe başlama tarihi 15.5.1996 olduğu halde 1996 yılının çalışılan günleri SSK prim cetvelinde görülmediği için kıdem tazminatı hesabında nazara alınmaması hatalıdır.
  3. Davacının iş akdi işverence devamsızlık nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş ise de işe devam föyünde büroya geldiği belirtildiğinden işçinin devamsızlık yaptığından söz edilemez. Bu durumda İş Kanununun 22.maddesi uyarınca çalışma koşullarının ağırlaştırılmasını kabul etmeyen davacının iş sözleşmesinin işverence feshi haklı kabul edilemeyeceğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır.
  4. Fazla mesai konusunda tanıklara sorulup ayrıntılı araştırma yapılmadan bilirkişinin günde iki saat fazla mesai yaptığı farz edilerek hesaplamada bulunan raporuna itibar edilerek hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ