• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/17449
  2007/31073
  22.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,22
   
  •  
  •  
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
  • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE FESİH
  • YAZILI YAPILMAMIŞ OLMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davalı işverence 15.9.2006 tarihli yazı ile davacının Kaynak Alan Müdürlüğü bünyesindeki "Nokta Kaynak İşçiliği" görevinden, Montaj Alan Müdürlüğü bünyesine "Montaj işçisi" iş unvanı ile durum değişikliği yapıldığının davacıya bildirildiği, davacının görev değişikliği yazısını "kabul etmiyorum" şerhini koyarak imzaladığı, daha sonra 19.9.2006 tarihli dilekçe ile durum değişikliğinin yapılması nedeniyle iş şartlarının esaslı şekilde değiştiğini ve ağırlaştığını belirterek, iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 22.maddesi gereğince feshedilmesini istediği, davalı işverence aynı gün yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır, Davacı yapılan değişikliği kabul etmediğine ilişkin iradesini ortaya koyduktan sonra sözü edilen dilekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 22.maddesi uyarınca hakkında işlem yapılmasını istemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun anılan maddesi uyarınca işçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde kabul etmediği takdirde işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka tur geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda aynı Kanunun 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Somut olayda, işveren İş Kanunun 22.maddesi gereğince iş sözleşmesini feshetmiş ise de,yazılı bir fesih bildiriminde bulunmadığı gibi, değişikliğin geçerli nedene dayandığınıda kanıtlamış değildir. Bu nedenle, davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur
               

  DAVA:Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının yapılan görev değişikliğini kabul etmeyerek iş sözleşmesinin feshedilmesini talep etmesi üzerine iş sözleşmesinin tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Davacının yapılan görev değişikliğini kabul etmeyerek iş sözleşmesinin feshedilmesini talep etmesi üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği, feshin davacının talebi üzerine gerçekleştirilmiş olması nedeni ile feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna varılarak davacının işe iade isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davalı işverence 15.9.2006 tarihli yazı ile davacının Kaynak Alan Müdürlüğü bünyesindeki "Nokta Kaynak İşçiliği" görevinden, Montaj Alan Müdürlüğü bünyesine "Montaj işçisi" iş unvanı ile durum değişikliği yapıldığının davacıya bildirildiği, davacının görev değişikliği yazısını "kabul etmiyorum" şerhini koyarak imzaladığı, daha sonra 19.9.2006 tarihli dilekçe ile durum değişikliğinin yapılması nedeniyle iş şartlarının esaslı şekilde değiştiğini ve ağırlaştığını belirterek, iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 22.maddesi gereğince feshedilmesini istediği, davalı işverence aynı gün yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır, Davacı yapılan değişikliği kabul etmediğine ilişkin iradesini ortaya koyduktan sonra sözü edilen dilekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 22.maddesi uyarınca hakkında işlem yapılmasını istemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun anılan maddesi uyarınca işçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde kabul etmediği takdirde işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka tur geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda aynı Kanunun 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Somut olayda, işveren İş Kanunun 22.maddesi gereğince iş sözleşmesini feshetmiş ise de,yazılı bir fesih bildiriminde bulunmadığı gibi, değişikliğin geçerli nedene dayandığınıda kanıtlamış değildir. Bu nedenle, davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM:Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-)Kocaeli 2.Asliye Hukuk (İş) İş Mahkemesinin 9.3.2007 gün ve 847-106 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-)İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  5-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-)Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450. YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-)Davacı tarafından yapılan ( 40 ) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-)Peşin  alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle,22.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ