• İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİNİN KABUL TEMEK ZORUNDA OLMADIĞI   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/3376
  2011/17092
  08.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,22
     
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİNİN KABUL TEMEK ZORUNDA OLMADIĞI
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ Dosya içeriğine göre, davacı 27.01.2009 tarihinde çalıştığı montaj bölümünden üç aylık süre ile boyahane teknik temizlik işinde çalışmayı kabul etmiştir.  Davalı şirket üç aylık deneme sonunda boyahane teknik temizlik işlerinde çalışan işçilerin bir kısmını eski görev yerlerine iade etmiş, bir kısmını ihtiyaç duyulan başka bölümlere görevlendirmiş, bir kısmını da boyahane teknik temizlik kısmında çalışmaları konusunda görevlendirmiştir. Bu çerçevede davacıya da boyahane yardımcı işçiliği işinde çalışması önerilmiş, ancak davacı bu öneriyi 08.05.2009 tarihinde kabul etmemiştir. Davalı şirket bunun üzerine davacının iş sözleşmesini iş kanunun 22. Maddesi gereğince geçerli bir nedene dayandığını belirterek fesih etmiştir.  Davacı ilk görevlendirmeyi kabul etmiş, ancak ikinci görevlendirmeyi kabul etmemiştir. Davacının yaklaşık 4 yıla yakın kıdemi olup, montaj işçisi olarak çalışmıştır.  Boyahane teknik temizlik işinin verilmesi davacı açısından İş Kanunun 22. maddesi gereğince iş şartlarında esaslı değişiklik oluşturmaktadır. Davacı bu değişikliği kabul etmek zorunda değildir. Yapılan fesih haklı yada geçerli sebebe dayanmamaktadır  
               


  DAVA                                  :Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                                       Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi T.Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili davacının davalı işyerinde 25.05.2005 tarihinden iş aktinin haksız olarak feshedildiği 08.05.2009 tarihine kadar çalıştığını,  davalı işverenin fesih yazısında değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını açıklamadığını, yapılan feshin 4857 sayılı yasanın 22 maddesine aykırı olduğunu,  feshin geçerli nedene dayanmadığını belirterek, iş akdinin feshinin geçersizliğine, davacının işine iadesine, işverenin kendisini işe başlatmaması halinde tazminat ve boşta geçen süre için 8 aya kadar ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.      
  Davalı vekili, davacının iş kanunun 22. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshedildiğini, iş değişikliğini kabul etmeyen işçinin iş akdi feshinin geçerli olduğu, geçerli nedene dayanan görev değişikliği teklifini kabul etmeyen davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği, davacıya işe başlaması sırasında imzalanan sözleşmede istenen her yerde görev yapabileceğini bildirdiğini ve bu sözleşmeyi imzaladığını bu nedenle davanın reddini talep etmiştir. 
  Mahkeme tarafından görev yeri değişikliğinin iş yerinde üretimin düşmesinden kaynaklanan işçi fazlalığı değerlendirilerek daha önce müteahhide yaptırılan işlerin kendi kadrolu işçilerine yaptırılmak suretiyle işçi çıkarmayı önlemek için yapıldığı, görev değişikliğinin geçerli nedenlere dayandığı, ayrıca davacıya teklif edilen yeni görevin önceki görevine göre esaslı ağırlaştırıcı durum değişikliğini içermediği, bu görev yerini davacının kabul etmemesinin haklı ve geçerli nedenlere dayanmadığı, davacının görev değişikliğini kabul etmemesi sonucu gerçekleştirilen feshin geçerli nedenlere dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacı 27.01.2009 tarihinde çalıştığı montaj bölümünden üç aylık süre ile boyahane teknik temizlik işinde çalışmayı kabul etmiştir.  Davalı şirket üç aylık deneme sonunda boyahane teknik temizlik işlerinde çalışan işçilerin bir kısmını eski görev yerlerine iade etmiş, bir kısmını ihtiyaç duyulan başka bölümlere görevlendirmiş, bir kısmını da boyahane teknik temizlik kısmında çalışmaları konusunda görevlendirmiştir. Bu çerçevede davacıya da boyahane yardımcı işçiliği işinde çalışması önerilmiş, ancak davacı bu öneriyi 08.05.2009 tarihinde kabul etmemiştir. Davalı şirket bunun üzerine davacının iş sözleşmesini iş kanunun 22. Maddesi gereğince geçerli bir nedene dayandığını belirterek fesih etmiştir.  Davacı ilk görevlendirmeyi kabul etmiş, ancak ikinci görevlendirmeyi kabul etmemiştir. Davacının yaklaşık 4 yıla yakın kıdemi olup, montaj işçisi olarak çalışmıştır.  Boyahane teknik temizlik işinin verilmesi davacı açısından İş Kanunun 22. maddesi gereğince iş şartlarında esaslı değişiklik oluşturmaktadır. Davacı bu değişikliği kabul etmek zorunda değildir. Yapılan fesih haklı yada geçerli sebebe dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.                     
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
  HÜKÜM:           Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.Davacının yaptığı 60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
  Kesin olarak 08.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ