• İŞ KOLU TESPİT KARARI

  T.C.
  YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS     NO               :2004/14079
  KARAR NO             :2004/14370
  Altur Antalyalara Turisstik Tesisleri ve İşi. AŞ. ile 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat Vedat Coşkun 2- Oleyis Sendikası adına Avukat Bilal Doğan aralarındaki dava hakkında antalya İş Mahkemesinden verilen 21.1.2003 günlü ve 1154-32 sayılı hüküm, davalılar avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi
  YARGITAY     KARARI
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığrnın 11 Kasım 2001 tarih ve 24580 sayılı Resmi Gazede de yayınlanan 24.10.2001 tarih ve 33 Sayılı İş Kolu tespit kararında şirkete ait bîr kısım işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibarı ile iş kolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı "Konaklama ve Eğlence Yerleri" işkoluna, Tuğra International Jewellery Center İşyerinin de yapılan işlerin 17 sıra numaralı 'Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmiş, işveren tarafından Tuğra Center işyeri için tespitin iptali davası açılmıştır.
  Mahkemece tespit davasına konu işyerinin davacı şirketin Clup Otel Sera adlı işyerinin bünyesinde yer aldığı, bağımsız bir yapıya sahip olmadığı, yönetim ve organizasyon acısından otel ile bütünlük oluşturduğu- bu neden ile,yardımcı, is olarak asilisin dahil olduğu işkolunda yer alması gerektiği kabul edilerek 25 sıra numaralı "konaklama ve Eğlence Yerleri" işkolunda olduğuna hükmedilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgeler ile iş müfettişi raporu ve mahallinde yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi kurulu raporu, şirket ana sözleşmesi ile birlikte değerlendirildiğinde; davacı şirkete ait Tuğra International Jewellery Center adlı işyerinde Kuyumculuk, mamullerinin (altın, gümüş, elmas, zümrüt, pırlanta vb.) üretildiği bunların satışı ve saat satışının yapıldığı, atölye ve dökümhane bölümlerinde tamirat, şekil verme, parlatma gibi işlerin yapıldığı, üretinden bu ürünlerin büyük kısmının yurt dışına İhraç edildiği, işyerinde otel personelinden ayrıca oluşturulmuş eğitimli ve uzman 202 personelin çalıştığı , idare muhasebe bölümlerinin ■bulunduğu, -sayahaVasantalaîi -vasıtası-yla-d^ardan yabans^müştsri-getirildiği-anlaşılmaktadır. Sadece yukarıda belirtilen bu hususlar dahi tespit davasına konu işyerinin kendi içinde birbirini tamamlayan birimlerden oluştuğunu otel işyerinden ayrı bir yapıya sahip ekonomik ve idari yöntienbağımsrzasıî işnrteîiğirıiitbuîumu^uııU'göîi^Tiırektedh.
  Bu durumda anılan işyeri hakkında Bakanlığın yapmış olduğu işkolu tespitinin doğru olduğu görülmektedir. O halde davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeler ile kabulü hatalıdır. Bu nedenle mahkemenin verdiği hükmün bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: 1 .Antalya İş Mahkemesinin 21.1.2003 tarih ve 1154/32 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2.Davanın reddine,
  3.Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davalılar tarafından yapılan mahkeme masraflarının davacıdan alınıp davalılara verilmesine,
  4.300.000.000 TL.maktu ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara ayrı ayrı verilmesine,
  5.Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine kesin olarak 9.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ