• İŞ KOLU BARAJINA İTİRAZ

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/60
  2822/TSGLK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/14076
  Karar No. 2008/11744
  Tarihi: 08.05.2008                                
                         
  l  İŞ KOLU BARAJINA İTİRAZ
  l ÖNCEKİ YAYINLANAN İSTASTİĞİN KESİNLEŞMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden dava konusu istatistikten önce yayınlanan istatistiklere de itiraz edildiği ve davaların derdest olduğu anlaşıl-maktadır. Dava konusu istatistiğin sonuçlanması içinde önceki istatistiklerin kesinleşmesi gerekir. Kesinleşen istatistikler temel (baz) alınarak sonraki dönemde davalı sendikaların üye sayılarındaki değişikliklerin tespit edilmesi böylelikle üye sayısı ve buna bağlı olarak işkolu yüzdesi belirlenmelidir. Yargılama aşamasında inceleme yeterli değildir. Bu nedenle mahkemece önceki istatistiklerin kesinleşip kesinleşmediği saptanmalı ve kesinleşen istatistikler temel alınmak suretiyle 2821 ve 2822 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlık kayıtları üzerinde, gerektiğinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak hâsıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

  DAVA: 1-T.Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 2- Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Avukat Nesihan Öztürk Oral ile 1- Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Avukat Meliha Selvi 2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat Adalet Piyale 3-  Medya-Sen aralarındaki dava hakkında Ankara 17. İş Mahkemesinden verilen 22.11.2007 günlü ve 795–1250 sayılı hüküm davacılar avukatınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete'nin 18.7.2006 tarih ve 26232 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Temmuz/2006 ayı istatistiğinde; iş Kollan Tüzüğü'nün 27 sıra numaralı "Gazetecilik" iş kolunda çalışan toplam işçi sayısının 14,494, davalı Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın üye sayısının 3.955, yüzdesinin % 27,28, davalı Medya, Radyo, Televizyon, Gazete işçileri Sendikası'nın üye sayısının 369, yüzdesinin ise % 2,54'dür.
  Davacı, davalı Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Anadolu Ajansı ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesinin teşmilini talep ettiği ve bu teşmil talebine muhatap işveren olduklarını, bu nedenle bu sendikanın yetkisi ve istatistiğine itiraz etmede hukuki yararlarının bulunduğunu, Bakanlık tarafından yayınlanan Temmuz/2006 ayı istatistiğinde davalı Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın üye sayısının gerçek durumu yansıtmadığını belirterek TGS’ nin teşmil talebi ile ilgili işlemlerin tedbiren durdurulması, Temmuz/2006 tarihli "Gazetecilik" işkolu istatistiğinin iptali, bu işkolunda çalışan işçi sayısı ile davalı sendikaların gerçek üye sayı ve oranlarının tespitini talep etmiştir.
  Davalı Bakanlık, istatistiğin doğru olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Türkiye Gazeteciler Sendikası, davacının taraf sıfatının bulunmadığını, Önceki istatistiklere de itiraz ettiğini, davaların sonuçlanmasının bekletici mesele yapılmasını, işkolu barajının çok üzerinde üye çoğunluğuna sahip olduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın sübuta ermediğinden reddine karar verilmiştir
  Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden dava konusu istatistikten önce yayınlanan istatistiklere de itiraz edildiği ve davaların derdest olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu istatistiğin sonuçlanması içinde önceki istatistiklerin kesinleşmesi gerekir. Kesinleşen istatistikler temel (baz) alınarak sonraki dönemde davalı sendikaların üye sayılarındaki değişikliklerin tespit edilmesi böylelikle üye sayısı ve buna bağlı olarak işkolu yüzdesi belirlenmelidir. Yargılama aşamasında inceleme yeterli değildir. Bu nedenle mahkemece önceki istatistiklerin kesinleşip kesinleşmediği saptanmalı ve kesinleşen istatistikler temel alınmak suretiyle 2821 ve 2822 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlık kayıtları üzerinde, gerektiğinde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak hâsıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
  Bu itibarla önceki istatistiklere itiraz davalarının kesinleşmeleri beklenmeksizin ve Bakanlık kayıtlan üzerinde inceleme ve araştırma yapılmaksızın eksik ve yetersiz şekilde hazırlanmış bilirkişi raporuna göre karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ