• İŞ KAZASININ UNSURLARI

  İlgili Kanun/md:
  506 s.SSK/11/A, 818 s.BK.41,47

  T.C.

  Y A R G I T A Y

  21. Hukuk Dairesi

  Esas No:    2004/6268
  Karar No:   2004/6501
  Tarihi:        01.07.2004
  l İŞ KAZASININ UNSURLARI
  l MANEVİ TAZMİNATIN GEREKLİLİĞİ

  ÖZÜ: Davanın yasal dayanağı belirgin olarak Borçlar Kanununun 47. ve 26.6.1966 gün ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararıdır. Anılan maddeye ve İçtihadı Birleştirme kararına göre, manevi tazminata hükmedilmemesi için 1-Eylem, 2-Zarar 3-Zarar ile eylem arasında illiyet bağı 4-Eylemin Hukuka aykırı olması 5-İşçinin cismani zarara uğraması koşuldur.
  Somut olayda, davacının zararlandırıcı sigorta olayında iş kazasına maruz kaldığı ve vücut bütünlüğünün zarara uğramış olduğu, iş kazasından kaynaklanan ameliyat nedeni ile uzun bir süre raporlu kaldığı ve sağlam insana göre, maluliyet oranı olmasa dahi üzüntü ve elem duyacağı, ruh bütünlüğünün ihlalinin de cismani zarar kavramına dahil bulunduğu söz götürmez. Hal böyle olunca ve özellikle yukarıda anılan koşulların oluştuğu ve istenen manevi tazminat miktarında makul ölçüler içerisinde bulunmuş olmasına göre, uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, talebinin tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hacer Pat tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava iş kazası sonucu beden tamlığı bozulan işçinin duymuş olduğu acı ve üzüntünün giderilmesi (manevi tazminat) istemine ilişkindir.
  Bu yönüyle davanın yasal dayanağı belirgin olarak Borçlar Kanununun 47. ve 26.6.1966 gün ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararıdır. Anılan maddeye ve İçtihadı Birleştirme kararına göre, manevi tazminata hükmedilmemesi için 1-Eylem, 2-Zarar 3-Zarar ile eylem arasında illiyet bağı 4-Eylemin Hukuka aykırı olması 5-İşçinin cismani zarara uğraması koşuldur.
  Somut olayda, davacının zararlandırıcı sigorta olayında iş kazasına maruz kaldığı ve vücut bütünlüğünün zarara uğramış olduğu, iş kazasından kaynaklanan ameliyat nedeni ile uzun bir süre raporlu kaldığı ve sağlam insana göre, maluliyet oranı olmasa dahi üzüntü ve elem duyacağı, ruh bütünlüğünün ihlalinin de cismani zarar kavramına dahil bulunduğu söz götürmez. Hal böyle olunca ve özellikle yukarıda anılan koşulların oluştuğu ve istenen manevi tazminat miktarında makul ölçüler içerisinde bulunmuş olmasına göre, uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, talebinin tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 1.7.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ