• İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SSGSK. /13

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2022/5573
  Karar No. 2022/7867
  Tarihi: 25.05.2022

  lİŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: İş kazasının tespiti istemli davalar, aynı zamanda o tarihte hizmet akdine tabi çalışmanın tespitini de içerdiğinden sonuç itibariyle bu davalardan feragat edilmesi mümkün değildir. O tarihte hizmetin bildirilmiş olmasının da davanın niteliği gereği sonuca etkisi bulunmamaktadır.

  DAVA: Dava, iş kazası tespiti istemine ilişkindir.
  İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle feragat nedeniyle davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Barış Kılıç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  I-İSTEM:
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili eşinin davalı hastanede 13/06/2019 tarihinde çalıştığı sırada iş kazası nedeniyle vefat ettiğini, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/44468 hazırlık numaralı dosyası ile kaza hakkında soruşturma yapıldığını ve Antalya 32. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/211 Es. Sayılı dosyası ile sanık Gürkan Çetin (Ezgi İklimlendirme Ltd. Şti. Yetkilisi) hakkında dava açıldığını, davanın halen derdest olduğunu, meydana gelen iş kazası ile yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporlarından da anlaşılacağı üzerine kazanın bilim, fen kuralları ile iklimlendirme ve soğutma kurallarına aykırı olarak yapıldığını, davalı kurumun kusuru olduğunu, davalı SGK tarafından 2 yıldır tahkikatın tamamlanmadığını, kazanın iş kazası olup olmadığı hususunda bir sonuca varılmadığını belirterek müteveffa Arif Dal'ın davalı hastanede 13/06/2019 tarihinde çalıştığı sırada meydana gelen kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  II-CEVAP:
  Davalı Kurum vekili cevap dilekçesi ile; Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: öncelikle davanın dava şartı yokluğunda açıldığını, bunun red sebebi olduğunu, davacı tarafından kuruma başvuru şartı yerine getirilmediğini, kendisinden istenilen dekont ve makbuzların kuruma ibraz edilmediğini ve kendisine talebinin reddi sonucunu doğuracak herhangi bir işlem de uygulanmadığını, ayrıca davacının dava açmakta hukuki yararı olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  III-MAHKEME KARARI:
  A-İLK DERECE MAHKEME KARARI
  Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
  “Dava, iş kazasının tespiti davasıdır.
  İlk derece mahkemesince feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince yargılama giderlerine yönelik olarak istinaf edilmiştir.  
  Dairemizce de benimsenen Yargıtay 10. H.D'nin 04/03/2021 gün ve 2019/5050 Esas, 2021/2676 karar sayılı kararında değinildiği gibi; davalılar lehine tarifede yazılı maktu avukatlık ücretinin yarısına hükmedilmesi yasal bir zorunluluktur.
  Bu itibarla sonuç olarak, ilk derece mahkemesi kararının HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince ortadan kaldırılarak, davalılar lehine tarifede yazılı avukatlık ücretinin yarısına hükmedecek şekilde yeniden karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” gerekçesiyle yerel mahkeme kararı kaldırılarak, “1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile; HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına,
  2-Davanın feragat nedeniyle reddine,” şeklinde hüküm kurulmuştur.
  IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:
  Davalı Kurum vekili, lehe tam vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden bahisle kararın bozulmasını istemiştir.
  V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:
  Davacı vekili 04/08/2021 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir.
  İş kazasının tespiti istemli davalar, aynı zamanda o tarihte hizmet akdine tabi çalışmanın tespitini de içerdiğinden sonuç itibariyle bu davalardan feragat edilmesi mümkün değildir. O tarihte hizmetin bildirilmiş olmasının da davanın niteliği gereği sonuca etkisi bulunmamaktadır.
  Mahkemece yapılması gereken, feragat beyanının HMK nın 123 veya 150. maddelerinde düzenlenen haklardan birinin kullanımı niteliğinde olup olmadığı davacıya sorulmak suretiyle belirlenmeli, beyanın anılan anlamlarda kullanıldığı saptandığı takdirde duruma göre belirtilen maddelerde öngörülen prosedür işletilerek bir karar verilmelidir.
  O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan kabulü ile davanın feragat nedeniyle reddine dair kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 25.05.2022 gününde oy birliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ