• İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/4092
  2016/14441
  22.11.2016
  İlgili Kanun / Madde

  6098 S. TBK. /49,51


   
     
  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT
  • İFA AMACIYLA YAPILAN ÖDEMLERİN MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİLECEĞİ
  • KAZALI İŞÇİNİN ÇOCUĞUNA SİGORTA ŞİRKETİNCE YAPILAN ÖDEMENİN EŞİN MADDİ TAZMİNATINDAN İNDİRİLEMEYECEĞİ
   
   
  ÖZETİ   İfa amacıyla yapılan ödemelerin tazminattan indiriminin gerektiği Dairemizin yerleşmiş görüşlerinden olduğu gibi Türk Borçlar Kanunun 55. Maddesinin de amir hükmüdür. Davalı tarafça davacıların tazminatının sigorta kapsamında kaldığı ve ödendiği ileri sürülerek poliçe örnekleri ve tercümesi sunulmuştur. Gerçekten davalı işverenin sunduğu poliçe fotokopileri, ödeme dekontları ile tercümeleri incelendiğinde ödemelerin davacı çocuk 'a yapıldığı, dosya kapsamından davacı çocuk 'un davacı eşi temsil etmeye yetkili olduğuna dair bir vekaletnamesinin de bulunmadığı görülmektedir.
  Hal böyle olunca davacı eşin bizzat kendisine, sigorta şirketleri tarafından yapılmış bir ödeme bulunduğu ortaya konulmadan davacı çocuk'a yapılan ödemelerin, davacı eş için hesaplanan zarar tutarından tenzil edilmesi hatalı olmuştur. 
   
   
       
                 

  Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle, davacı ...'in maddi tazminat talebinin reddine, 75.000,00 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davalı vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 22/11/2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı vekili Avukat ... ile karşı taraf vekili Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre; davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
  2-Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının maddive manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davacı eşin maddi tazminat talebinin sigorta şirketi ödemesiyle karşılandığından bahisle reddine, davacıların manevi tazminat istemlerinin ise kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya, kapsamından müteveffa sigortalının geçirmiş olduğu iş kazası sonucu vefat ettiği, bu kaza olayı nedeniyle sigorta şirketlerince yapılan ödemelerin davacı çocuk'a yapıldığı anlaşılmaktadır.
  İfa amacıyla yapılan ödemelerin tazminattan indiriminin gerektiği Dairemizin yerleşmiş görüşlerinden olduğu gibi Türk Borçlar Kanunun 55. Maddesinin de amir hükmüdür. Davalı tarafça davacıların tazminatının sigorta kapsamında kaldığı ve ödendiği ileri sürülerek poliçe örnekleri ve tercümesi sunulmuştur. Gerçekten davalı işverenin sunduğu poliçe fotokopileri, ödeme dekontları ile tercümeleri incelendiğinde ödemelerin davacı çocuk 'a yapıldığı, dosya kapsamından davacı çocuk 'un davacı eşi temsil etmeye yetkili olduğuna dair bir vekaletnamesinin de bulunmadığı görülmektedir.
  Hal böyle olunca davacı eşin bizzat kendisine, sigorta şirketleri tarafından yapılmış bir ödeme bulunduğu ortaya konulmadan davacı çocuk'a yapılan ödemelerin, davacı eş için hesaplanan zarar tutarından tenzil edilmesi hatalı olmuştur. 
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacılar yararına takdir edilen 1.350.00 TL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 
  22/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ