• İŞ KAZASI

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S.SGK/13

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2014/262
  Karar No. 2014/7083
  Tarihi: 07.04.2014
  l İŞ KAZASI
  l PASİF DÖNEM GELİRİNİN BİLİNEN SON ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMAMIŞ NET ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ
  ÖZETİ Dosyadaki kayıt ve belgelerden; mahkemece hükme esas alınan 23/09/2013 tarihli bilirkişi raporunda, davacının 60 yasından itibaren bakiye ömrünün sonuna kadar devam eden pasif dönem gelirinin, asgari geçim indirimi uygulanmamış bilinen en son net yıllık asgari ücret üzerinden her yıl için %10 artırım ve %10 indirim yapılarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeksizin; Dairemizin yerleşik içtihatlarına aykırı olacak şekilde, davacının bilinen en son net yılık ücreti üzerinden her yıl için %10 artırım ve %10 indirim yapılarak hesaplandığı anlaşılmıştır.
  Yapılacak iş, Dairemizin yerleşik içtihatları çerçevesinde ve bozma nedenine göre, usulü kazanılmış haklar da gözetilerek, işinde uzman hesap bilirkişiden, yöntemince yeniden hesap raporu aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Başak Arslan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle karardaki gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Dava, davacının geçirdiği iş kazası sonucu uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, 15.000 TL manevi ve 23.603,38 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
  Davacının iş kazası nedeniyle % 22 oranında sürekli iş göremezliğinin bulunduğu ve davalı işverenin % 60; davacı işçinin %40 oranında kusurlu oldukları dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  Maddi tazminatın saptanmasında; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş göremezlik oranı, kusur dağılımı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değeri ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneği gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır. Öte yandan tazminat miktarının işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu yönü ise söz götürmez. Başka bir anlatımla, işçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise; 60 yaşma kadar (aktif) dönemde, bilinen son kazancının yıllık olarak %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulması suretiyle, 60 yaşından itibaren bakiye ömrün sonuna kadar devam eden(pasif) dönemde ise asgari geçim indirimi dikkate alınmaksızın hesaplanacak net asgari ücretle elde edeceği kazançların ortalama yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; mahkemece hükme esas alınan 23/09/2013 tarihli bilirkişi raporunda, davacının 60 yasından itibaren bakiye ömrünün sonuna kadar devam eden pasif dönem gelirinin, asgari geçim indirimi uygulanmamış bilinen en son net yıllık asgari ücret üzerinden her yıl için %10 arttırım ve %10 indirim yapılarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeksizin; Dairemizin yerleşik içtihatlarına aykırı olacak şekilde, davacının bilinen en son net yılık ücreti üzerinden her yıl için %10 arttırım ve %10 indirim yapılarak hesaplandığı anlaşılmıştır.
  Yapılacak iş, Dairemizin yerleşik içtihadları çerçevesinde ve bozma nedenine göre, usulü kazanılmış haklar da gözetilerek, işinde uzman hesap bilirkişiden, yöntemince yeniden hesap raporu aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 07/04/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ