• İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINI BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSBİ EMREDİCİ OLDUĞU


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/4905
  2010/4260
  22.02.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINI BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSBİ EMREDİCİ OLDUĞU
  • İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMLERİ İLE İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİ
    ÖZETİ: . iş güvencesi hükümlerinin uygulanması bakımından kanunda öngörülen asgari işçi sayısına ilişkin kural nispi emredici olup, işçi lehine değiştirilebilir. Bu nedenle, işçi sayısına bakılmaksızın iş güvencesi hükümlerinin uygulanacağını öngören sözleşme hükümleri geçerlidir. Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta işyerinde fesih tarihi itibariyle toplam 13 işçi çalışmakta ise de, işyerinde fesih tarihinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 24.maddesinde sendika üyesi işçilerinin iş sözleşmelerinin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde işyerinde işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21.madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 25.maddesi gereğince feshedilmiş olması feshin geçerli nedene dayanmadığı ve anılan hükümlerin uygulanmayacağı anlamına gelemez. Zira önemli olan iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasında işçi sayısına bakılmayacağının öngörülmüş olmasıdır. Bu nedenle, davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir  
                 DAVA: Davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle iş güvencesi hükümlerinin uygulanması bakımından kanunda öngörülen asgari işçi sayısına ilişkin kural nispi emredici olup, işçi lehine değiştirilebilir. Bu nedenle, işçi sayısına bakılmaksızın iş güvencesi hükümlerinin uygulanacağını öngören sözleşme hükümleri geçerlidir. Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta işyerinde fesih tarihi itibariyle toplam 13 işçi çalışmakta ise de, işyerinde fesih tarihinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 24.maddesinde sendika üyesi işçilerinin iş sözleşmelerinin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde işyerinde işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21.madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 25.maddesi gereğince feshedilmiş olması feshin geçerli nedene dayanmadığı ve anılan hükümlerin uygulanmayacağı anlamına gelemez. Zira önemli olan iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasında işçi sayısına bakılmayacağının öngörülmüş olmasıdır. Bu nedenle, davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir ise de, dosya içeriğine ve özellikle feshe gerekçe yapılan devamsızlığın tutanak, devam çizelgesi ve bu belgeleri doğrulayan tanık anlatımlarına göre feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davacının temyiz itirazlarının reddi ile, sonucu itibariyle doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 22.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ