• İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
  YARGİTAY   İLAMI
  ESAS      NO                 :2004/
  KARAR NO                 :2004/
  MAHKEMESİ       '     :Adana7. İş Mahkemesi
  TARİHİ                       :23.3.2004
  NO                              :             /
  DAVACI                      :                                                          adına Avukat Kerim Şahin
  DAVALI                      :ÇEAŞ Genel Müdürlüğü adına Avukat Fatih Özel
  DAVA                         :Davacı,  iş güvencesi tazminatının ödetilmesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  Davacı, davalı işverenin İş sözleşmesini Toptu ~fş'~Süzfeşflresmnı' 40 ve geçici IV.maddelerine aykırı olarak feshettiğini belirterek, bu maddelerde Öngörülen cezai şart niteliğindeki iş güvencesi tazminatının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Mahkemece; "davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinin ertesi günü aynı işveren grubuna bağlı başka işyerinde işe başladığı, işsiz kalmadığı" gerekçesi ile istek reddedilmiştir.
  Taraflar arasında yürürlükte bulunan TÎS'nin 4O.maddesinde düzenlenen tazminat cezai şart niteliğinde olup, zorunlu olmadıkça işten çıkarma yapılamayacağı, bu halde bile işverenin durumu sendikaya bildireceği, aksi halde tazminatın ödeneceği belirtilmiş, son fıkrasında da hangi hallerde bu tazminatın ödenmeyeceği kuralına yer verilmiştir. Somut olayda feshin zorunlu nedenlerle yapıldığı savunulmadığı gibi, işverence fesih konusunda sendikaya yapılmış bir bildirim de bulunmamaktadır. Maddi bu olgulara göre cezai şart niteliğindeki tazminatın koşulları gerçekleşmiştir. Davacının iş sözleşmesi haklı feshedilmediğinden ve davacı emekliliğe de hak kazanmamış olduğundan, tazminatın ödenmemesini öngören nedenlerde yoktur. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek iş sözleşmesi sona erdirilmiştir. Ertesi günü bağlı bulunan bir işveren nezdinde işe başlaması yeni bir iş sözleşmesidir. Bu durum isteme konu tazminatın ödenmesini engellemez. Bir başka anlatımla TİS de düzenlenen tazminat, işçinin işsiz kalma koşuluna bağlanmamış ve zarar koşulunun gerçekleşmesi  aranmamıştır.  Taraflar arasında yürürlükte olan bu  düzenleme
  -i^vcrs-pj-n-Tssih-hiüdyiii^^
  tazminat Borçlar Kanununun 161/son maddesi uyarınca bir değerlendirmeye tabi tutularak
  sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.7.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Başkan                  Üye                        Üye                       Üye                         Üye
  E.Doğu             B.Özkaya             U.Öztürk        M.Kılıçoğhı                S.Özfırat
  GK.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ